Dėl pamaldų ir bažnytinių patarnavimų viruso COVID-19 plitimo metu

Data: .

Dievas – mūsų prieglauda ir stiprybė,
visada artima pagalba varguose.
Todėl nebijome, nors žemė sverdėtų,
nors kalnai griūtų į jūrų gelmę.
Ps 46,2-3


Artimiausias viešų pamaldų grafikas:

pamaldos rusų kalba - 09:30 val.

pamaldos lietuvių kalba - 11:30 val.

pirmą mėnesio semadienį - Viešpaties vakarienė. Bendros pamaldos 11:30 val.


*  *  *  *  *  *  *

Grėsmės akivaizdoje susiduriame su pagunda mestis į kraštutinumą: lengvabūdišką nerūpestingumą iš vienos pusės bei perdėtą baimę – iš kitos.

Šiuo raštu raginama visus tikinčiuosius sudėtingoje situacijoje elgtis, paisant gydytojų rekomendacijų bei pasaulietinės valdžios nurodymų, aukščiau visko išlaikant tvirtą pasitikėjimą Bažnyčios Viešpačiu Jėzumi Kristumi, kurio pažadas neatšaukiamas: Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų (Mt 18,20).
 
1.    Tie bažnyčios nariai ar lankytojai, kurie žino arba įtaria, kad yra viruso platintojai, ir po karantino pabaigos turėtų susilaikyti nuo dalyvavimo pamaldose, kad nepakenktų artimo sveikatai ir gyvybei.
2.    Besibaiminantys užkrėtimo bažnyčios nariai ir lankytojai yra raginami elgtis pagal krikščionišką laisvę: iš viso susilaikyti nuo dalyvavimo pamaldose arba jų metu neiti Šventosios Vakarienės.
3.    Apsisprendę arba dėl ligos negalintieji dalyvauti pamaldose, kviečiami melstis namuose ir pamaldų laiką skirti maldai bei  Šventojo Rašto skaitymui.
4.    Taip pat šiuo metu raginama atsisakyti bendro vaišinimosi po pamaldų (kavos, arbatos, užkandžių).
5.    Epidemijos išplitimo atveju, laidotuvėse dalyvauti rekomenduojama tik patiems artimiausiems žmonėms.


Melskimes vieni už kitus ir palaikykime artimą bendrystę.

Draugų iš Vokietijos vizitas

Data: .

2017 m. rugsėjo 17 d. ‒ sekmadienis ‒ buvo ypač turtingas Dievo dovanomis mūsų bendruomenei. Po gana ilgo laiko mus galėjo aplankyti Vilniaus „Naujojo Testamento“ bažnyčios pastorius Irmantas Pinkoraitis su žmona. Visi dėkojome Dievui už jam suteiktą sveikatą ir galimybę vėl tarnauti Dievo Žodžiu. Brolis Irmantas padėkojo už maldas, palaikymą ir paramą, suteiktą jo šeimai išbandymo metu.

Brolis pasidalijo pamokslu iš Jokūbo palaiminimo istorijos (Pradžios knyga 32, 23-30): ką reiškia grumtis su Dievu, dėl ko vyksta ši kova, ar mes esame pasiruošę tokiai kovai, kodėl mums svarbus Dievo  palaiminimas ir kuo jis pasireiškia mūsų gyvenime.

O dar viena Dievo dovana mums buvo nuo pavasario laukti mūsų bendruomenės ilgamečiai draugai iš Vokietijos: Helmutas ir Dagmara Freimanai ir partnerinės bendruomenės Weltersbache atstovai Giunteris ir Siuzana Štolcai.

Helmutas pasveikino bendruomenę Švento Rašto eilute iš Evangelijos pagal Joną 6, 63: "Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas". Jis priminė mūsų bendruomenės istorijos pradžią 1841 metais ir jų pirmuosius vizitus ir susitikimus su tikinčiaisiais broliais ir seserimis 1991 metais. Daug kas nuo tų laikų pasikėtė ir daug kas keičiasi ‒ keičiasi pasaulis, žmonės, bendruomenės... Bet Dievas, Viešpats Jėzus Kristus ir Jo Žodis išlieka tas pats – gyvas, galintis keisti žmonės ir vesti juos į naują gyvenimą.

Helmutas padėkojo Klaipėdos ir kitoms Lietuvos bendruomenėms už draugystę, kuri tęsiasi iki šiol, už maldas ir nueitą kartu kelią. Svečiai perdavė linkėjimus nuo Zoisto bendruomenės, kuriai šiuo metu priklauso.

Brolis Giunteris perdavė šiltus linkėjimus iš Weltersbacho bendruomenės. Mūsų bendruomenės atstovai svečiavosi Weltersbache 2016 metais. Daugelis brolių ir seserų todėl perdavė asmeniškus linkėjimus mūsų bendruomenei. Giunteris kalbėjo, kad esame suvienyti maldomis ir sveikino mus Evangelijos pagal Luką 10, 20 eilute, kurioje rašoma, kaip Jėzus Kristus išsiuntė septyniasdešimt du savo mokinius skelbti Evangeliją. Su didžiausiu džiaugsmu ir ypatingais išgyvenimais  jie grįžo su žinia, kad ir dvasios jiems paklūsta, o Jėzus pasakė: „Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios, džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje.“

Mus slegia daug dalykų, išgyvenimų, bet svarbu džiaugtis, kad mūsų vardai įrašyti danguje. „Ar mano vardas yra ten įrašytas? – paklauskime savęs, – ar Jėzus Kristus užima pirmą vietą mano gyvenime?“ Giunteris ir Siuzana palinkėjo mums visiems daug Dievo palaimos einant kartu su Kristumi per gyvenimą.

Svečiai iš Vokietijos aplankė ne vien mus, jie pabuvojo Ylakių, Mažeikių ir Šiaulių bendruomenėse, domėdamiesi bendruomenių dvasine tarnyste ir materialine padėtimi ir dalydamiesi savo gausia ir įvairia gyvenimo patirtimi.P1050295

Trečiadienio vakarą svečiai ir mūsų bendruomenės aktyvas susirinkome kartu pasikalbėti, pasivaišinti ir atsisveikinti, nes svečiai kitą rytą ruošėsi vykti į Kauną, Visaginą ir Vilnių, o po to jau namo. Buvo daug klausimų mums, į kuriuos stengėmės atsakyti ir daug patarimų bei palinkėjimų, kaip geriau tvarkytis konkrečiais atvejais, pasinaudojant pagalba. Svečiai domėjosi atskiromis mūsų tarnavimo problemomis ir pasakojo apie savo bendruomenių patirtį. Labai nuoširdų bendravimą užbaigėme Viešpaties mums palikta malda kiekvienas savo kalba ir bendra nuotrauka.

 

 

Bendruomenės 175 metų jubiliejus

Data: .

KEBB 175 1KEBB 175 22016 m. spalio 8 d. Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė kartu su draugais ir svečiais šventė 175 metų bendruomenės įkūrimo jubiliejų. Sulaukėme draugų iš Lietuvos baptistų bendruomenių priklausiančių Lietuvos ev. baptistų sąjungai, Klaipėdos miesto evangeliškų bendruomenių, Biblijos studijų centro, „Vaivorykštės tako“ gimnazijos, LCC Tarptautinio Universiteto, gavome sveikinimus nuo mūsų užsienio draugų iš Vokietijos: partnerinės bendruomenės Weltersbache, Helmuto ir Dagmaros Freimanų ir kitų draugų.

Širdys yra visos mūsų slaptos atminties archyvas. Tikrai išgyventi dalykai palieka ryškiausią pėdsaką. Kiekvienas žmogus atmintyje nešiojasi savo gyvenimo knygą; Taip ir kiekvienas mūsų bendruomenės narys savo širdyje saugo šių namų istoriją, nes ji jam brangi. Mūsų bendruomenės atsiradimas yra tiesioginis Dievo veikimo žmonėse vaisius. Jis susijęs su vieno paprasto žmogaus, Eduardo Grimo, dvasiniais išgyvenimais ir ieškojimais. 1841 metų spalio 2-os dienos vakarą, iš Vokietijos atvykęs brolis Johanas-Gerhardas Onkenas Dangės upėje pakrikštijo 16 seserų, o kitą dieną Kuršių mariose – 9 brolius. Taip gimė bendruomenė...

Dievo žinioje mūsų praeitis. Dabar, verčiant naują mūsų istorijos puslapį, maloningajam Dievui patikime savo ateitį. Žvelgdami į nueito kelio metus, dėkojame Viešpačiui, kad seniai uždegto žiburio šviesa dar šviečia ir šiandien, jog daugelis mūsų esame Dievo malonės stebuklų liudytojai.

Esame dėkingivisiems, kurie užrašė arba nufotografavo praeities įvykius, tapusius mūsų bažnyčios istorija.

Žmogaus širdis graži tiek, kiek joje gyvena Dievas. Širdis yra tikroji Jo šventovė. Jei mūsų tikėjimo ir gyvenimo upė tekės vien į Viešpatį, tikime, jog ir ateityje mūsų vaikai ir vaikaičiai minės šios bendruomenės jubiliejus.Sharikov Family Ministries koncertas

Data: .

2016 m. rugpjūčio mėnesį, pastoriui Albertui Latužiui pakvietus ir suderinus su kitomis bendruomenėmis,  Lietuvoje apsilankė svečiai iš Minesotos, JAV – Sharikov Family Ministries – Šarikovų šeima. Visos gausios šeimos nariai tarnauja Viešpačiui. Pirmasis koncertas įvyko rugpjūčio 6 d. Klaipėdos baptistų bažnyčioje. Svečiai pradžiugino mus muzikine šlovinimo programa. Išgirdome krikščioniškas giesmes rusų, anglų, ivrito (žydų) ir net lietuvių kalbomis, įvairią muziką ir liudijimus. Salėje susirinko mūsų bendruomenės nariai ir svečiai iš kitų evangeliškų bendruomenių.

Brolis Vladimiras Šarikovas tarnauja pastoriumi vienoje Minesotos baptistų bažnyčioje. Kadaise  Vladimiras su lietuve žmona Dina išvažiavo iš Lietuvos, kaip manė - neilgam,  bet atvažiavo į Lietuvą po ... 26 metų, su keturiais jau suaugusiais vaikais – Tadu, Susana, Stefanu ir Matu. Visi vaikai yra muzikalūs, groja įvairiais instrumentais ir gražiai gieda, o Matas skambina mažai mums žinomu instrumentu – marimba, kurią mes turėjome galimybę išgirsti. Svečiai padovanojo mums savo išleistus kompaktinius diskus su krikščioniškomis giesmėmis ir muzika, o jiems buvo padovanotas „Giesmių vainikas“ – lietuviškų krikščioniškų giesmių rinkinys.

Tai ne vienintelis Šarikovų šeimos patarnavimas Lietuvoje. Rugpjūčio 7 d. svečiai dalyvavo Ylakių baptistų bendruomenės 111 metų šventėje. Iš Klaipėdos šeima išvyko į Kauną,  kur surengtas koncertas evangelikų krikščionių baptistų bažnyčioje, o vėliau tokie pat renginiai numatyti Visagine ir Vilniuje. Po Lietuvos Šarikovų šeimos laukia ir kiti misijos laukai – Moldova, Graikija.

Daugiau apie Šarikovų šeimos tarnystę žr.  www.sharikovfamilyministries.com arba Facebook / sharikovfamilyministries.