Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2016 Kovas

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2015 Kovas

Sekmadienis 6 d.

Ketvirtadienis 3,10,17,24,31 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją:
Jozuės 5,9-12. Ps.32. 2 Kor. 5,16-21.
Luko 15,1- 3,11b—32.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.

Atverkime Bibliją:
 03 d. Jono 11,45-57.
 10 d. Luko21,25-38.
 17 d. Mork. 14,32-42 .
 24 d. Luko 19.28-44.
 31 d. Luko 24, 36-49.
Kristus sako: „PASILIKIT MANYJE." Jono 15,4

Pirmadienis 7 d.

Penktadienis 4,11,18,25 d.

18 val. - Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. 
Esat laukiami.

18 val. Jaunimo vakaras pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676. Esat laukiami.

Antradienis 1,8,15,22,29 d.

Šeštadienis 5,12,19,26 d.

 

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 2,9,16,23,30 d.

Sekmadienis 13 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: lzaijo 43,16-21. Ps.126. Fil 3,4b-14. Jono 12,1-8.
Bendros pamaldos. Sviečiai iš Ylakių.

 

Sekmadienis 20 d.

Sekmadienis 27 d.

Sekmadienis 3/04 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Izaijo 50,4-9a. Ps.31,10-17. Ps. 118,1-2,19-29.
Fil 2,5-11. Luko 22,14-23.56.
Luko 19,28- 40.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd 10,34-43 arba Izaiji 65,17- 25. Ps. 118,1-2,14-24.
1 Kor 15,19-26. Jono 20,1-18 arba Luko 24,1-12.
Viešpaties prisikėlimo diena. Velykos.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd 5,27- 32. Ps. 118,14-29 arba Ps. 150. Apr. 1,4-8. Jono 20,19-31.


Išgirstos mintys: Padėk kiekvienam, kuriam gali. Nepraleisk nė mažiausios progos padaryti gerą darbą. Ir nepajusi, kiek daug atsiras norinčių atsilyginti tuo pačiu - padėti Tau.

Artėjant Velykų šventei

 „Nuo šeštos iki devintos valandos visą kraštą gaubė tamsa. O apie devintą valandą Jėzus garsiai sušuko: Eli, Eli, lema sabachtūni?—tai reiškia: Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai“ Mato 27,45-46.

Ar jaučiame Jėzaus Kristaus kančios svarbą, būtent tos trys valandos kančios, net žemė buvo apgaubta tamsos. Jis nešė neapsakomą prakeiksmą už mūsų nuodėmes. Tos trys valandos Jį laibiau slėgė žmonijos nepaklusnumas, pradedant Adomu ir baigiant mumis.
Įsidėmėkime kokius žodžius Jėzus ištarė prieš pat savo mirtį. „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai“. Šiuose žodžiuose slypi gili paslaptis ir joks mirtingas žmogus nepajėgs iki galo suprasti.
Šiais žodžiais Jis pasakė, kokia iš tiesų prislėgta buvo Jo siela, kokia nepakeliamą pasaulio nuodėmių naštą Jam teko nešti.

„Bet Jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant Jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant Jo krito mūsų išganymui, ir mes buvome išgydyti Jo žaizdomis“. Iz. 53,5.

„Tu erškėčiais vainikuotas, muštas, išjuoktas piktai ir ant kryžiaus nukryžiuotas, išganytojau, buvai. Dėl manęs Tu iškentėjai skausmą, troškulį, žaizdas, taip karštai mane mylėjai, nors esu nevertas aš"  Giesmių vainikas Nr. 70.

Jėzus buvo minėjęs savo mokiniams, kad Jis eina į Jeruzalę, kad bus nužudytas, bet trečią dieną - prisikels.
Pagal Luką 18,33 skaitome: „Tie nuplaks Jį ir nužudys, bet trečią dieną Jis prisikels“. Tačiau jie nesuprato, nesuvokė kas buvo sakoma.

Trečią dieną pranašystė pilnai išsipildė: Kristus prisikėlė! Jis gyvas!
Aušo nauja skaisti diena.. Dangus buvo giedras, moterys, kurios liūdėjo ir gedėjo Golgotoje,, joms pirmosioms teko išgirsti džiugią žinią. Jis gyvas, Jis prisikėlė!

Jo prisikėlimas atvėrė žmonijai dangaus vartus, ištiesino kelią pas Dievą. Kas Jį priima tikėjimu ir išpažįsta prieš Dievą ir žmones, tas tampa Jo mokiniais, o mokinys paklusnus mokytojui. Jėzus pats liudija apie savo prisikėlimą:    
„Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus“Apr. 1,18.

„Saitas kapas tuščias liko, gyvas Kristus Karžygys. Tas laimingas, kas Jį tiki, kas yra Jo mokinys, tam skaisti aušra Velykų amžinybėje nušvis“   Giesmė  iš GV Nr. 76.

„Neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti“Apd.4,12.

 

Paruošė Algimantas Baranauskas

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');