Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2016 Vasaris

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2015 Vasaris

Sekmadienis 7 d.

Ketvirtadienis 4,11,18,25 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją:
Išėjimo 34,29-35. Ps.99. 2 Kor.3,12-4,2.
Luko 9,28-36,(37-438)
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.

Atverkime Bibliją:
04 d.  Jok 2,14-26
11 d.  Ps. 23
18 d.  Jono 10,1-21
25 d.  Ef. 4,17-32
Kristus sako: „PASILIKIT MANYJE."Jono 15,4

Pirmadienis 1,8,15,22,29 d.

Penktadienis 5,12,19,26 d.

18 val. - Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Esat laukiami.

Naujųjų metų diena.
Skaitome: Mokytojo 3,1- 13. Ps.8. Apreiškimo 21,1-6a. Mato 25,31-46.
„VIEŠPATS artimas kiekvienam, kas jo šaukiasi, visiems, kas jo nuoširdžiai trokšta." Ps 146,18

Antradienis 2,9,16,23 d.

Šeštadienis 6,13,20,27 d.

 

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 3,10,17,24 d.

Sekmadienis 14 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Įst.26,1-11. Ps.91,1-2,9-16.
Rom. 10,8b-13. Luko 4-13.

 

Sekmadienis 21 d.

Sekmadienis 28 d.

Sekmadienis 6/03 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Pradžios 15,1-12. Ps. 27. Fil. 3,17-4,1. Luko 13,31- 35 arba Luko 9,28-36,(37-43a)

11:30 Pamaldos
Skaitome: Izaijo 55,1-9. Ps.63,2-9. 1 Kor.10,1-13. Luko 13,1-9.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitome:


Bažnyčia—tai ne pastatas—tai žmonės, kurie išpažįsta ir myli Jėzų Kristų, bei priklauso Jo šeimai.

Manosios avys

Ev. Jono 10,27-29: „Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinąjj gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos."

Šios kelios eilutės aiškiai liudyja,kad jokia tikra Kristaus avis nepražus. Amžinasis tikinčiojo saugumas - tai šlovingas faktas. Tie, kurie yra tikrosios Kristaus avys, klauso Jo balso. Jos pakluso Jo skelbiamą Evangeliją. Išgirdo kvietimą.

Viešpats Jėzus pažįsta savo avis, Jis žino kiekvienos vardą, viena negali pražūti dėl Jo neapsižiūrėjimo ar nerūpestingumo. Jis duoda savo avims amžinąjj gyvenimą. Tai gyvenimas, kuris tęsis amžinai. Jo pradžia šioje žemėje ir tęsis visą amžinybę. Ar girdime mūsų ganytojo balsą . Esame iš tiesų palaiminti būdami mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus sekėjais.

Viešpats Jėzus užtikrina glaudų ryš], tarp savęs ir tarp savo avių. Jis pažįsta savąsias, o Jo avys pažįsta Jj. Tai nuostabi, maloni tiesa. Dažnai mes giedame GV.150:

„Keliaudamas tamsiu slėniu aš pikta nebijau,
nes Tavo ranką tad jaučiu, Tu su manim, žinau.
Gerumas Viešpaties lydės, mane visur globos,
kol kartą Jis mane pakvies gyventi Jo namuos."

Amžinasis gyvenimas reikalauja tam tikros gyvenimo kokybės. Gyvenimas, kuris geba džiaugtis Dievo dalykais jau čia šioje žemėje, vykdyti Kristaus paliepimus. Jos noriai seka paskui savo Ganytoją. Mes trokštame gyventi šventai, ne iš baimės, o iš dėkingumo Tam, kuris už mus numirė.

Niekas negali išplėšti tikinčiojo iš Dievo rankos. Jo ranka visagalė. Jis sukūrė pasaulį, kurį ir dabar išlaiko. Nėra jėgos, kuri galėtų išpliešti Jo avį iš Jo rankos.

Tie, kurie yra tikrosios Kristaus avys, seka paskui Jį. Avimis jie tampa ne sekdami Jo pavyzdžiu, o atgimdami iš aukšto. Išgelbėti jie pajunta norą eiti ten, kur veda Jis. Jie pažįsta savo Ganytojo balsą ir su džiaugsmu seka.

 

Paruošė Algimantas Baranauskas