Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2015 Lapkritis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2015 lapkritis

Sekmadienis 1 d.

Ketvirtadienis 5,12,19,26 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją:
Rūtos 1,1-18. Ps.146. Hebr.9,11-14. Morkaus 12,28-34.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
"Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys." Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
05 d. Mato 16,24-28.
12 d. Rom. 8,1-17.
19 d. Gal. 5,16- 26.
26 d.  1Petr. 4,1-11.
Kristus sako: „Pasilikir Manyje"  Jono 15,4

Pirmadienis 2,9,16,23,30 d.

Penktadienis 6,13,20,27 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis 3,10,17,24 d.

Šeštadienis 7,14,21,28 d.

18 val. - Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 4,11,18,25 d.

Sekmadienis 8 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Rūtos 3,1-5. 4,13-17. Ps. 127
Hebr. 9,24-28. Morkaus 12,38-44.

 

Sekmadienis 15 d.

Sekmadienis 22 d.

Sekmadienis 29 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome:  1 Samuelio 1,4-20. Ps.16. Hebr. 10,11-14, arba 15-18 ir 19-25. Morkaus 13,1-8.

11:30 Pamaldos
Skaitome: 2 Samuelio 23,1-7. Ps.132,1-12, arba 13-18. Apr. 1,4b-8 Jono 18,33-37.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Jer. 33,14-16.
Ps.25,1-10.  1 Tes. 3,9-13.
Luko 21,25-36.

 
Bažnyčia—tai ne pastatas—tai žmonės, kurie išpažįsta ir myli Jėzų Kristų bei priklauso Jo šeimai.


Pasiaukojimas

Rom.12,1-2: „Dėl Dievo gailestingumo raginu jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią - kas gera, tinkama ir tobula."

Mes turime „aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką". Mūsų kūnai atstovauja visiems mūsų nariams, o platesne prasme - visam mūsų gyvenimui. Visiškas atsidavimas yra mūsų garbinimas. Dievo Sūnus už mane numirė, tai mažiausia, ką aš galiu daryti dėl Jo - tai gyventi Jam. Sąmoningas garbinimas kartu yra ir dvasinis garbinimas. Kaip tikintieji, kuriems patikėta karališka kunigystė, mes ateiname pas Dievą ne su nužudytų gyvulių kūnais, o su dvasine Jam atiduoto gyvenimo auka. Be to, aukojame Jam savo tarnystę, garbinimą ir nuosavybę. Atėję j Dievo aplinką turime atsižadėti pasaulietiško mąstymo ir gyvenimo būdo.

Žodis ,,pasaulis" reiškia visuomenę arba sistemą, kurią žmogus sukūrė, kad būtų laimingas be Dievo. Tai Dievui priešiška karalystė. Šio pasaulio viešpats ir kunigaikštis yra šėtonas. Visi neatsivertusieji yra jo pavaldiniai. Pasaulis turi savo politiką, meną, muziką, pasaulėžiūrą, pramogas, mąstymo būdą ir gyvenimo stilių, ir jis siekia, kad kiekvienas prisitaikytų prie jo kultūros bei papročių.

Kristus numirė, kad išvaduotų mus iš šio pasaulio. Pasaulis mums nukryžiuotas, o mes nukryžiuoti pasauliui. Jei tikintysis mylėtų pasaulį, tai būtų absoliuti neištikimybė Viešpačiui. Tikintieji nebepriklauso pasauliui, kaip nepriklausė ir Kristus. Tačiau jie pasiųsti į pasaulį liudyti, kad jo darbai yra blogi ir kad visi, įtikėję Viešpatį Jėzų Kristų, gali būti išgelbėti.

Mes turime ne tik būti atskirti nuo pasaulio, bet ir pasikeisti, atnaujindami savo mąstymą, o tai reiškia, jog turime mąstyti taip kaip Dievas, kaip mums apreikšta Biblijoje. Tada galėsime patirti tiesioginį Dievo vedimą savo gyvenime. Tada suprasime, kad Jo valia nėra nemaloni ir sunki, o gera, tinkama ir tobula.

Tad štai trys būdai, kaip galite pažinti Dievo valią.
Pirmasis - paaukoti save, kaip Dievui tinkančią auką.
Antrasis - gyventi nuo pasaulio atskirtą gyvenimą.
Trečiasis - pakeisti mąstymą, suvokti Dievo valią - kas gera, tinkama ir tobula.

"Kurie gyvena pagal kūną, tie rūpinasi kūno reikalais, o kurie gyvena pagal Dvasią - Dvasios reikalais. Kūno rūpesčiai veda į mirtį, o Dvasios rūpesčiai - į gyvenimą ir ramybę." Rom.8,5-6.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');