Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2015 Liepa

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2015 liepa

Sekmadienis 5 d.

Ketvirtadienis 2,9,16,23,30 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją:
2 Samuelio 5,1-5, 9- 10. Ps. 48.
2 Kor.12,2-10. Morkaus 6,1-13.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
"Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys." Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
2 d.  2Kor.l-10.
9 d.   Ef.3,1-13.
16 d.  1 Jono 5,1-12.
23 d.  2Tim. 2.1-13.
30 d.  Ps. 46.
Kristus sako: „PASILIKIT MANYJE." Jono 15,4

Pirmadienis 6,13,20,27 d.

Penktadienis 3,10,17,24,31 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis 7,14,21,28 d.

Šeštadienis 4,11,18,25 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Laukiame jūsų 18 val.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 1,8,15,22,29 d.

Sekmadienis 12 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: 2 Samuelio 6,1-5,12-19. Ps.24.
Ef. 1,3-4. Morkaus 6,14-29.

 

Sekmadienis 19 d.

Sekmadienis 26 d.

Sekmadienis 2/08 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome:  2 Samuelio 7,1-14a
Ps 89,21-38.  Ef.2,11-22.
Mork. 6,30-34, 53-56.

11:30 Pamaldos
Skaitome: 2 Samuelio 11,1-15. Ps.14. Ef.3,14-21. Jono 6,1-21.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitome: 2 Samuelio 11,26-13.
Ps. 51,3-14.  Ef. 4,1-16.
Jono 6,24-35.

  
Bažnyčia—tai ne pastatas - tai žmonės, kurie išpažįsta ir myli Jėzų Kristų bei priklauso Jo šeimai.

 

Dievas nori, kad būčiau Jo charakterio pavyzdys


Augti dvasiškai, tobulėti kiekvieno krikščionio pareiga. Todėl turime ypatingai mokytis ir vykdyti Jėzaus Kristaus paliepimus. Pažinti ir mylėti Dievą yra didžiausia mums įmanoma privilegija. Šį kartą pamąstysime apie žmogaus būdą (charakterį.) Dievas nori, kad kiekvienas tikintysis augtų ir panašėtų į Kristų. Jėzus parodė mums sektiną pavyzdį:
„Juk jūs tam pašaukti, nes ir Kristus kentėjo už jus, palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėt Jo pėdomis“ 1 Petr. 2,21.

Dievo numatytas tikslas mūsų gyvenime čia žemėje - charakterio ugdymas. Dievas nori, kad išsiugdytume tokį charakterį, kokį apibudina Jėzaus palaiminimai Mato 5,1-12. Perskaitykite. Dievas duoda mums laiką žemėje, kad paruoštume savo charakterį dangui. Neįmanoma išugdyti savyje Jėzaus charakterio bruožų savo jėgomis. Tik Šventosios Dvasios galia mūsų gyvenimą galima pakeisti taip kaip Dievas nori. Biblijoje randame parašyta: Fil.2,13: „Nes Dievas iš savo palankumo skatina jus trokšti ir veikti".

Abipusės pastangos duos vaisių. Nevalia mums abejoti, nepasitikėti Dievo suteiktomis galimybėmis. Laiške Efez. 4,22-24. Apaštalas Paulius aiškina kokias tris pareigas turime atlikti, kad taptume panašūs į Kristų.

Pirma, mums reikia atsižadėti senų elgesio įpročių. Efez.4,22-24.

Antra: atnaujinti savo proto dvasią.

Trečia: turime apsigaubti Kristaus charakteriu, ugdydami savyje naujus šventus įpročius.

Visi šie trys dalykai nepakeičiami ugdant charakterį, krikščionišką gyvenimo būdą.
„Privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atnaujinti savo proto dvasią, apsivilkti nauju žmogumi, sutvertu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume".

Dievas nori, kad mes augtume ir bręstume dvasiškai aktyvūs. Dvasiškai bręsti mokytis, jausti ir sekti Jėzų. Dievas suteikė mums naują prigimtį.ir pareigas, kad tęstume šį savo charakterio keitimo procesą Tai ilgas atsakingas, pastovus rūpestis, nes mūsų prietelius manasis „Aš“ yra labai gajus ir sunkiai sutramdomas. Dvasinis augimas vyksta suvienijus mūsų ir Šventosios Dvasios pastangas.

Pirma: Dievo žodyje randame tiesą, kurios mums reikia, kad augtume.
Antra:  Dievo žmonės (bendruomenė) suteikia mums paramą kurios reikia, kad augtume.
Trečia: Aplinkybės sukuria aplinką, kur gludinamas mano charakteris ir išbandomas.

Galutinis Dievo numatytas tikslas jūsų gyvenimui žemėje yra ne komfortas, o charakterio ugdymas.

 
Paruošė: Algimantas Baranauskas

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');