Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2015 Birželis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2015 birželis

Sekmadienis 7 d.

Ketvirtadienis 4,11,18,25 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: 1 Samuelio 8,4-11 (12-15),16-18, (11,14-15). Ps.138. 2Kor.4,13-5,1 Morkaus 3,20-35.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
"Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys." Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
4d.  Apd.2,37-46.
11d. Luko 11,33-36.
18d. 2 Kor.5,11-21.
25d. Apd. 4,23-37.
Kristus sako: „PASILIKIT MANYJE." Jono 15,4

Pirmadienis 1,8,15,22,29 d.

Penktadienis 5,12,19,26 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis 2,9,16,23,30 d.

Šeštadienis 6,13,20,27 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Laukiame jūsų 18 val.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 3,10,17,24 d.

Sekmadienis 14 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: 1 Sam.15,34-16,13.  Ps. 20.
2Kor. 5,6-10,911-13,14-17. Mork. 4,26-34.

 

Sekmadienis 21 d.

Sekmadienis 28 d.

Sekmadienis 5/07 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome:  1 Sam. 17, 1a,4-11, 19-23,32-49. Ps. 9,10-21.
2Kor. 6,1-13. Mork. 4,35-41.

11:30 Pamaldos
Skaitome: 2Sam. 1,17-27. Ps.130.
2 Kor. 8,7-15. Mork .5,21-43.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd. 8,26-40. Ps.22,25-31. 1 Jono 4,7-21. Jono 15,1-8.

  
Birželio mėn. 28 d. (sekmadienj) Kisinių kapinėse, atminimo pamaldos. Pradžia 15 val.


Kodėl geras Dievas leidžia įvykti blogiems dalykams?

Biblija (1 Petro 3,15)  ragina mus būti visuomet pasiruošusius pinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie mumyse gyvenančią viltį. Vienas iš sunkiausių klausimų, su kuriuo galime susidurti, tikriausia yra šis: Kodėl geras Dievas leidžia įvykti blogiems dalykams? Daugelis krikščionių atvirai prisipažįsta, kad jiems sunku atsakyti į šį klausimą. Daugiausia sunkumų atsakant į šį klausimą kyla dėt to, kad Bažnyčia priima pasaulietinį evoliucinį mąstymą apie mūsų pradžią. Dėl to daugelis krikščionių mano, kad Dievas panaudojo evoliuciją visoms gyvoms būtybėms sukurti ir kad Pradžios knygos pirmieji skyriai - Adomo ir Ievos, Edeno sodo, Nojaus tvano,  Babeiės bokšto istorijos - yra tik dvasiniai palyginimai arba alegorijos, bet ne tikra istorija.

Pradžios knyga yra pamatinė Biblijos knyga, kurioje mes randame mūsų krikščioniškų doktrinų pagrindą. Kai krikščionys yra raginami tikėti, kad Dievo  Žodis gali būti iš naujo išaiškintas žmonių riboto supratimo šviesoje,  tada jų tikėjimas Šventuoju Raštu yra pakertamas. Šį rytą noriu,  kad mes pasižiūrėtume,  ką  Dievo Žodis sako apie mirties,  ligų ir kančios problemą. Taigi paimkime Bibliją ir atsiverskime jos pradžią.

Pradžios knygos 1 sk. 31 eilutėje skaitome,  kad viskas,  ką Dievas sukūrė,  buvo LABAI gerai. Tai nėra žmonių ribotas supratimas ką reiškią ‘gerai’. Tai yra visažinio Dievo sprendimas apie savo kūrinį! Taigi kai pats Dievas sako, kad tai yra labai gerai, tai reiškia, kad tai yra tobula!

Paskaitykite du pirmuosius Pradžios knygos skyrius ir pamatysite, kad niekur neužsimenama apie evoliuciją. Priešingai, yra aiškiai teigiama, kad Dievas iš karto sukūrė viską užbaigtai ir tobulai. Dievui, kuris žino pradžią ir pabaigą nereikia bandyti ir klysti ir kurti projektus per milijonus metų bet iš karto Jis sukuria absoliučią tobulybę. Tobulas pasaulis, kupinas gyvybės, sukurtas akimirksniu iš nieko Dievo žodžio galia! (Psalmė 33,9). Nereikėjo baisios kovos, kad išgyventum, viskas buvo sukurta tikslingai, užbaigtai ir tobulai, kur liūtas gulėjo šalia avinėlio.

Jeigu Dievas būtų panaudojęs evoliucijos procesą Adomui ir Ievai  sukurti,  tai tada jie būtų buvę baisaus ir žiauraus laipsniško proceso rezultatas, kai išgyvena stipriausi. Būtybės turėtų kovoti ir žudyti viena kitą tam, kad išgyventų ir išsivystytų per milijonus metų! Tai reikštų kad mirtis, ligos ir kančia būtų buvę pradinis Dievo planas žmonijai, o ne Adomo nuodėmės pasekmė.

Bet tokioje tobuloje vietoje kaip gi Nuodėmei pavyko patekti į veiksmą? Atsakymas toks: per žmogaus nepaklusnumą! Dievas sutvėrė Adomą ir levą pagal savo atvaizdą. Ne užprogramuotus žmogiškus robotus, bet žmones su laisva valia.  Problema su laisva valia yra ta, kad tam, kad ji būtų tikrai laisva, žmonės turi turėti laisvę nepaklusti. Pradžios knygos 2 sk. 16 eilutėje Dievas pasakė Adomui, kad jis gali valgyti vaisius nuo visų medžių, išskyrus vieną. Dievas norėjo, kad Adomas paklustų Jam ne dėl to, kad jis privalėjo paklusti, bet kad norėjo paklusti iš meilės ir pagarbos Dievui kaip jo Kūrėjui ir Draugui. Dievas dar papildomai paskatino Adomą paklusti jį įspėdamas, taip pat ir Ievą per jį, kad nepaklusnumo rezultatas bus mirtis!

Jie turėjo tiek daug priežasčių būti paklusniais vaikais - tobula aplinka, mylintis Tėvas ir maistas, kokio tik jiems reikėjo ir kada tik jie norėjo. Tačiau pasirodė, kad jiems to neužteko, šėtonas buvo pasiruošęs sukurstyti nepasitenkinimą ir po to pasinaudoti tuo nepasitenkinimu. Pasinaudodamas labai paprasta, bet sukta idėja Šėtonas ėmėsi įgyvendinti savo planą pakenkti tobulam Dievo pasauliui. Pradžios knygos 3 sk. 1 eil. yra klausimas: „Ar tikrai Dievas pasakė?“  Ieva iš pradžių atsakė gerai, cituodama Dievo žodžius - ir mes turėtume taip elgtis, kai tik susiduriame su pagunda - bet šėtonas nepasiduoda lengvai ir jis toliau ginčijo Dievo Žodį. Jis užtikrino levą ir Adomą kad jie nemirs, bet patys taps kaip Dievas!
Šėtonas naudoja tą patį būdą ir šiandien: „Ar tikrai Dievas taip pasakė? Ar Jis tai turėjo omenyje? Neee! Elkitės taip, kaip jums atrodo teisinga ir viskas bus gerai. Iš tikrųjų tai nėra nepaklusnumas, tai yra tiktai kitas požiūris“.
 
Įtikinęs Adomą nekreipti dėmesio į Dievo Žodį, Šėtonas paskatino Adomą ir Ievą nusižengti, ir jie prarado savo tobulą nenuodėmingą būklę. Nuodėmė su visomis baisiomis pasekmėmis buvo paleista į pasaulį. Čia mes randame atsakymą į klausimą „Kodėl geras Dievas leidžia įvykti blogiems dalykams“. Pasižiūrėkime į pasekmes Pradžios knygos 3 sk. 14-19 eilutėse. Kai tik Adomas ir Ieva nusižengė, nuodėmė atsirado pasaulyje! Dievas jau buvo įspėjęs juos nevalgyti uždrausto vaisiaus, kitaip jie mirs. Dabar Dievas jiems paaiškino, ką reikš šitas mirties nuosprendis. Nebebus „gero gyvenimo“. Nuo šiol gyvenimas bus sunkus, reikės sunktai dirbti, kęsti skausmą ir galų gale gyvenimas baigsis jų pačių, jų palikuonių ir po to visų žmonių fizine mirtimi.

Biblija aiškiai teigia, kad žmogaus mirtis nereiškia sunaikinimo, bet reiškia atskyrimą nuo Dievo dvasiškai ir fiziškai. Kai tik Adomas ir Ieva nusižengė, jie buvo atskirti nuo Dievo, iš karto jie mirė dvasiškai ir buvo išvaryti iš sodo ir pašalinti iš Dievo akivaizdos. Atskirti nuo gyvybės medžio, kuris, kaip suprantame, turėjo atjauninančių savybių, jų kūnai pradėjo senti ir tas procesas galų gale baigėsi fizine mirtimi ir jų nemirtingų sielų atskyrimu nuo jų kūnų ir nuo Dievo. Kadangi jie buvo visos žmonijos tėvai, tai tas senėjimo procesas, įskaitant ligas, irimą ir mirtį yra palikimas visai žmonijai.

Ne tiktai žmonija buvo prakeikta, bet ir pati Žemė buvo pasmerkta (17 eilutė). Tai dėl to viskas sensta, suyra ir pražūsta. Šitą suirimo vergiją kaip apaštalas Paulius vadina ją laiške Romiečiams (8,21), šių dienų mokslininkai vadina Antruoju termodinamikos dėsniu, šitas dėsnis veikias visus negyvus daiktus ir visas gyvas būtybes, ne tik fiziškai ir dvasiškai, bet taip pat ir morališkai. Tik pagalvokite, kaip dažna yra lengviau pasielgti blogai, negu pasielgti gerai! Badas, potvyniai, žemės drebėjimai ir kitos stichinės nelaimės, kaip pavyzdžiui prieš porą savaičių Vanuatu salose įvykęs uraganas, labai aiškiai liudija apie Žemės vergiją suirimui. Šis pasaulis yra pasmerktas ir, kaip vaizdžiai apibūdina Biblija, „sudils lyg drabužis' (Laiškas Žydams 1,11).

Taigi atsakymas į klausimą  „Kodėl geras Dievas leidžia įvykti blogiems dalykams“ yra toks: mes gyvename puolusiame pasaulyje ir tai veikia visus, tiek krikščionis, tiek nekrikščionis. Mes galime pasakyti klausiančiajam, kad šitas sugadintas pasaulis nebuvo Dievo planas, bet yra šokiruojantis rezultatas to, kad buvo ignoruojami Jo - Kūrėjo - nurodymai. Taip pat mes galime pasakyti jam Gerąją Naujieną apie Jėzų. Tuo pačiu metu, kai Dievas ištarė prakeikimą Jis paskelbė savo atstatymo planą, kuris užtikrintų Jo vaikams tobulą pasaulį. Pradžios knygos 3 sk.15 eilutėje mes skaitome apie Gelbėtoją, kuris nugalės Šėtoną bet to proceso metu ir pats bus sužeistas. Tolesniuose šventojo Rašto puslapiuose yra atskleista daugiau duomenų apie šį pažadėtąjį Gelbėtoją o Naujajame Testamente mes pagaliau atpažįstame Jį kaip patį Dievą Jėzuje Kristuje.

Pradžios knygoje paminėta, kad Dievas praliejo nekalto gyvulio kraują kad parūpintų kailinius rūbus Adomo ir Ievos nuodėmingumui pridengti (3 sk. 21 eil.) Ant Kalvarijos kryžiaus Dievo Avinėlis buvo nužudytas, kad parūpintų tobulą drabužį kiekvienam asmeniui, kuris patikės save Jėzui. „Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jono 3,16). Jeigu jūs asmeniškai priėmėte Kristaus auką už jus, tada jūs esate apvilktas tuo drabužiu - Kristaus teisumo skraiste (Izaijo 61,10) ir džiaugsitės naujuoju Dievo pasauliu per visą amžinybę (Apreiškimo 21,3-4 ir 22,3). Bet jeigu jūs atsisakote Dievo dovanos - amžinojo gyvenimo Jėzuje Kristuje - tai mirdamas tebebūsite užkrėstas nuodėme. Nuodėmingi žmonės negali patekti į naująjį Dievo pasaulį, todėl jūs būsite pasmerktas praleisti amžinybę atskirtas nuo Dievo. Niekas nežino, kas laukia rytoj, ir jeigu jūs nesate užtikrintas, kad gyvensite su Dievu amžinai, tai jau šiandien kreipkitės į Dievą.

Atsiminkite, jei esate krikščionis, tai nereiškia, jog esate apsaugotas nuo blogų dalykų šiame gyvenime, nes mes tebegyvename puolusiame pasaulyje. Dievas mums neprižada, kad niekada neisime per mirties šešėlio slėnį, bet prižada, kad, kai eisime, Jis bus su mumis, mus paguos ir palaikys. Jei esame krikščionys, tai nereiškia, kad nepatirsime jokių nelaimių ar tragedijų, bet reiškia, kaip sako apaštalas Paulius, kad niekas negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje (Romiečiams 8,38-39). Amen.

Peter Crook 2015 m. kovo 29 d.

 
Paruošė: Algimantas Baranauskas

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');