Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2015 Kovas

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2015 kovas

Sekmadienis 1 d.

Ketvirtadienis 5,12,19,26 d.

11:30 Pamaldos
Antras Gavėnios sekm.
Skaitome Bibliją : Pradžios 17,1-7,15-16. Ps.22,24-31. Rom.4, 13-25. Mk.8,31-38, arba Mk 9,2-9.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.

Atverkime Bibliją:
05 d. Mato 22,1-14.
12 d. Ef.2,11-22.
19 d. Ps. 16.
26 d. 1 Jono 12,1-11.

Pirmadienis 2,9,16,23,30 d.

Penktadienis 6,13,20,27 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis3,10,17,24 d.

Šeštadienis 7,14,21,28 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Laukiame jūsų 18 val.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 4,11,18,25 d.

Sekmadienis 8 d.

11:00 Изучение Библии, в библиотеке церкви (на русском языке).

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Trečias Gavėnios sekm.
Biblijoje skaitome: Išėjimo 20,1-17. Ps. 19.
1Kor. 1, 18-25. Jono 2,13-22.

 

Sekmadienis 15 d.

Sekmadienis 22 d.

Sekmadienis 29 d.

11:30 Pamaldos
Ketv. Gavėnios sekmadienis.
Skaitome: Skaičių 21,4-9.
Ps.107, 1-3,17-22.  Ef.2,1-10.
Jono 3,14-21.

11:30 Pamaldos
Gavėnios sekmadienis.
Skaitome: Jerem.31, 31-34. Ps.51,3-14. arba Ps.119, 9-16. Hbr.5,5-10. Jono 12, 20-33.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Verbų sekmadienis.
Skaitome: Izaijo 50, 4-9a.
PS.31,10-17.  Fil. 2, 5-11.
M k. 14,1-15, 47. arba
Mk.15,1- 39,(40-47).

  

Išgirstos mintys:
Norint, kad jūsų bažnyčia augtų tereikia, jog ją lankytų daugiau žmonių!
„Bažnyčia turi pasiūlyti žmonėms tai, ko jie negauna kitur.“
„Žmonėms reikia mažiau pamokymų, ką daryti, o daugiau pamokslų, kaip daryti."
„...Maldauju jus, kad visi vienaip sutartumėte ir pas jus nebūtų susiskaldimų, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties." 1 Kor.1,10.


Dievas nori, kad būčiau Jo šeimos narys

Mūsų gyvenimo žemėje tikslas - per tikėjimą j Jėzų Kristų tapti Dievo šeimos nariu.
Jono 3,36 „Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas nenori Sūnaus tikėti—gyvenimo nematys; virš jo kybo Dievo rūstybė."

Kiekvieną žmogų sukūrė Dievas, tačiau ne kiekvienas yra Dievo vaikas. Juo tapti yra viena sąlyga - tikėjimas Jėzumi Kristumi ir Juo sekimas. Kai įtikėjome pripažinome Dievą mūsų Tėvu ir tapome Jo vaikais. Kiti tikintieji Dievu tapo mūsų broliais ir seserimis, o bažnyčia mūsų matoma dvasinė šeima. Būti Dievo šeimos nariais yra didžiausia garbė ir privilegija, kokia tik gali būti:  „Juk jūs visi tikėjimu esate Dievo vaikai Kristuje Jėzuje." Gal. 3,26.

Tikėjimu tapdami Dievo šeimos žmonėmis, mes tapome atsakingi už savo gyvenimą žemėje. Be privilegijų įgijome ir pareigas. Mes sukurti bendruomenei, sutverti bendrystei, suformuoti šeimai, nė vienas negali pats vienas save pagerinti (patobulinti). Dievo šeimoje esame susieti su kiekvienu tikinčiuoju ir priklausysime Kristui visą amžinybę. Biblija patvirtina Rom. 12,5: „Taip ir mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje, o pavieniui—vieni kitų nariai."

Dievo žodyje mes raginami: vienas kitą mylėti, melstis vienas už kitą, vieniems kitus padrąsinti, vienam kitą perspėti, vienas kitam tarnauti, vieniems kitus mokyti, priimti vieni kitus, pagerbti, nešti vieniems kitų naštas, atleisti vieni kitiems, būti atsidavusiems vieni kitiems ir atlikti daug gerų darbų. Tai mūsų pareigos tikinčiųjų šeimoje, Dievo bažnyčioje. Paulius mums sako  Ef. 2,19: „Vadinasi, jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai."

Dievas nori, kad nuolat palaikytume artimus santykius su kitais tikinčiais, idant ugdytume gebėjimą bendrauti, mylėti. Šeimos privilegija - meilė. Danguje amžinai džiaugsimės meile Dievo šeimoje. Tačiau iš pradžių reikia gerokai padirbėti čia žemėje, kad pasiruoštume meilės pilnatvei amžinybėje.

              Kur Kristaus Bažnyčia gyvoji, širdims ten taip miela, ramu.
              Jos broliška meile liepsnoja, jos džiaugias dangaus artumu.

              Prieg.  Atverki duris, eiki drąsiai j Kristaus Bažnyčią ir tu.
                       Ten brolius ir seseris rasi ir garbinsi Dievą kartu.

              Kur Kristaus Bažnyčia gyvoji, ten, šėlstant pasauliui, tyla.
              Ten skamba žinia nuostabioji, ten atgaivą randa siela.

              Ten Dievas per žmones prabyla, atsiveria Žodžio gelmė.
              Ten maldos nuoširdžios pakyla, ten padėkos liejas giesmė.
                                                                                                    Giesmių vainikas Nr.254

Kaip nuostabu, kai tarpusavio meilė, supratimas vyrauja šeimoje. Neveltui Paulius sako: „Jūs Dievo namiškiai!" Viešpatie padėk jais būti!

 
Paruošė: Algimantas Baranauskas