Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2014 Balandis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2014 balandis

Sekmadienis 6 d.

Ketvirtadienis 3,10,17,24 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: Ez.37,1-14. Ps.130 Rom8,6-11. Jono 11,145.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
Pavesk savo rūpesčius Viešpačiui, ir Jis tave palaikys. Psalmė 55,23.

Atverkime Bibliją:
3 d.  Jono 11,45-54.
10 d. Luko 19,28-44.
17 d. Mato 26,17-29.
24 d. Jono 20,19-31.

Pirmadienis 3,10,17,24 d.

Penktadienis 7,14,21,28 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.
Pamaldos Kristaus kančios mirties akivaizdoje.

Antradienis 1,8,15,22,29 d.

Šeštadienis 5,12,19,26 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
18:00 Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Laukiame jūsų.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 5,12,19,26 d.

Sekmadienis 9 d.

11:00 Изучение Библии, в библиотеке церкви (на русском языке).
19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Iz 50,4-9a. Ps.31,10-17. Fil. 2,5-11. Mato 26,14-27,66 arba Mat.27,11-54.
Verbų sekmadienis

 

Sekmadienis 16 d.

Sekmadienis 23 d.

Sekmadienis 30 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome:
Apd. 10,34-43 arba Jer. 31,1-6. Ps.118,1-2,14-24. Kol.3,1-4 arba
Apd. 10,34-43. Jono 20,1-18 arba
Mato 28,1-10
VIEŠPATIES PRISIKĖLIMAS. Velykos

11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd. 2,14a 22-32.
Ps.16. lPetrol,3-9. Jono 20,19- 31. Aukos misijos darbui.
Ordinacija.

11:30 Pamaldos
Skaitysime: Apd. 2,14a 36-41.
Ps. 116,1-4
1 Pet.l,17-23.
Luko 24,13-35.


 Atpirkimo auka

Artėja žmonių laukiamos Velykos, Kristaus prisikėlimo paminėjimo šventė. Vieniems tai pasilinksminimo, pabendravimo prie vaišių stalo. Margučių daužymo ir pakilios nuotaikos pakėlus taurę ieškojimas. Kitiems tai įvykio paminėjimas, kuris suteikė jiems gyvenimo prasmę, pakeitė mąstymą, užtikrino viltį tikėjimu tapti išgelbėjimo vaikais.

Dievas sukūrė žmogų tobula asmenybe, bendravo su juo. Bet nepaklusnumo nuodėmė viską sugriovė! Kaip žmogui išpirkti savo kaltę? Kuo užmokėti? Nes nuodėmės kaina mirtis! Žmonija tapo pasmerkta amžiams. Kaip susigrąžinti prarastą tobulumą, kurį nepaklusnumu prarado Adomas. Kažkas turėjo pasiaukoti ir atiduoti gyvybę, lygiavertę buvusią tobulo Adomo gyvybei? Savaime suprantama tokios kainos negalėjo sumokėti prasikaltusio Adomo palikuonis.
    „Joks žmogus negali savęs atpirkti ar mokėti Dievui savo išpirką." Ps. 49,8.

Tai galėjo padaryti tik tobulas žmogus, be nuodėmės. Juo tapo Dievo sūnus JĖZUS. Paaukodamas savo gyvybę, Jėzus atpirko žmoniją iš nuodėmės vergijos. Dievas uždėjo mūsų nuodėmes ant Jo pečių. Tobulą, be nuodėmės tyrą ir teisų Jėzų jo tėvas pavertė atpirkimo auka.
   „Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganymui, ir mes buvome išganyti jo žaizdomis." Jėz.53,8.

Mes matome, kad kelias pas Dievą eina per Golgotą. Ten susitikimo vieta. Ten mūsų skolos raštas prisegamas prie kryžiaus. Tik tam gauname nuodėmių atleidimą. Ten mes randame dieviškosios meilės įsikūnijimą, nes Dievo Sūnaus kraujas nuplauna visas mūsų nuodėmes.
   „Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti." Apd. 4,12.

Aušo neramus naujos savaitės rytas, kaip rašo Lukas 24,1-11. „...Moterys atėjo prie kapo, nešdamos paruoštus tepalus. Jos rado akmenį, nuristą nuo kapo, o įėjusios vidun, neberado Viešpaties Jėzaus kūno. Jos sutriko ir nežinojo ką daryti, bet štai prisiartino du vyrai spindinčiais drabužiais. Moterys išsigando ir nuleido žemyn akis, o tie vyrai prabilo: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė! Atsiminkite, ką jis yra jums sakęs, būdamas Galilėjoje: „Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas j nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti. Tuomet jos prisiminė Jėzaus žodžius."

Žinia apie prisikėlimą labai svarbi. Be Jėzaus prisikėlimo mirtis neturėtų atpirkimo galios ir reikšmės. Prisikėlimas mums suteikė teisę tikėjimu ateiti pas Jį.
   „Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš mirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai ir nenykstančiam, nesuteptam palikimui, kuris laikomas jums danguje." 1 Pet.1,3-4.

Prisikėlimas tai patvirtinimo aktas pasirašytas Jėzaus Kristaus krauju. Viešpatie ačiū Tau. Komentarai nebereikalingi.

 Paruošė: Algimantas Baranauskas