Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2014 Kovas

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2014 kovas

Sekmadienis 2 d.

Ketvirtadienis 6,13,20,27 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: Išėjimo 24,12-18. Ps.2 arba 18
2 Petro 1,16-21. Mato 17,1-9.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
Po pamaldų metinis narių susirinkimas.

Atverkime Bibliją:
06 d. 1 Petr, 1,3-12.
13 d. Jok. 3,1-12.
20 d. Mato 16,24-28
27 d. Ef 2,1-22.

Pirmadienis 3,10,17,24 d.

Penktadienis 7,14,21,28 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis 4,11,18,25 d.

Šeštadienis 1,8,15,22 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
18:00 Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Laukiame jūsų.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 5,12,19,26 d.

Sekmadienis 9 d.

11:00 Изучение Библии, в библиотеке церкви (на русском языке).
19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Pradžios 2,15-17. 3,1-7. Ps.32. Rom.5,12-19. Mato 4,1-11.

 

Sekmadienis 16 d.

Sekmadienis 23 d.

Sekmadienis 30 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome:
Pradžios 12,1-4a. Ps. 121. Rom. 4,1-5.13 -17. Jono 3,1-17.
arba Mato 17,1-9.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Išėjimo 17,1-7. Ps.95. Rom. 5,1-11. Jono 4,5-42.
Aukos misijos darbui.

11:30 Pamaldos
Skaitysime: Samuelio 16,1-13. Ps.23. Ef. 5,8-14. Jono 9,1-41.

 

Ugdykime krikščionišką charakterį


Kiekvieno iš mūsų gyvenimo būdas kitoks, kitoks mastymas ir elgsena. Visi mes esame skirtingi savo išore ir vidumi. Visiems mums duotas gyvenimas, išgelbėjimas ir ateitis, Jėzuje Kristuje, per tikėjimą tapti Dievo vaikais. Dievas nenori dalies mūsų gyvenimo. Jis prašo visos jūsų širdies, visos sielos, viso proto ir visų jūsų jėgų. Skaitome Hebr. 12,28: „Būkite dėkingi ir deramai tarnaukime Dievui su pagarba ir baime".

Dievo numatytas tikslas mūsų gyvenime krikščioniško charakterio ugdymas. Jis nori, kad augtume dvasiškai ir taptume panašūs j Jėzų Kristų. Paulius rašo Ef.4,13: „Kol visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės saiką".

Sukurti mumyse charakterį panašų j Kristaus yra mūsų pastangų ir Šv. Dvasios darbas. Krikščioniško charakterio tobulinimas tęsiasi iki mūsų amžiaus galo. Krikščioniško charakterio ugdymas svarbiausia mūsų gyvenimo užduotis, nes charakteris yra vienintelis dalykas, su kuriuo nukeliausime j amžinybę. Dievas duoda mums laiką žemėje, kad ugdytume savo charakterį dangui.

Mūsų žmogiškasis charakteris yra iš esmės: įpročiu visuma, tai yra kasdieninis mūsų gyvenimo būdas, elgesys ir t.t. Paulius ragina Ef.4,24: „Apsivilkite nauju žmogumi sutvertu pagal Dievą, teisume ir tiesos šventume".

Dievas panaudoja formuojant krikščionišką charakterį savo žodį, žmones ir aplinkybes, kad išugdytų krikščioniškus įgūdžius, Dievo žodžio pažinimą, bendravimą, gerų darbų atlikimą. Visi šie trys dalykai nepakeičiami ugdant krikščionišką charakterį. Joks įprotis negali pakeisti jūsų gyvenimo ir padaryti jus panašesnius į Kristų, kaip kasdieninis Dievo žodžio skaitimas ir apmąstymas Jėzus sako Mato 4,4: „Žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu žodžių kuris išeina iš Dievo lūpų".

Bendravimas su žmonėmis, tai maloni, kartu ir sunki privilegija, išreiškianti mūsų tikėjimo tvirtumą, elgesį ir charakterį. Būti Dievo šeimos nariu, augti dvasioje, ugdyti tarpusavio meilę, rūpintis kitais, kiekvieno krikščionio užduotis. Paulius rašo Rom. 15,2: „Kiekvienas mūsų tesirūpina būti artimui malonus jo labui ir pažangai".

Aplinkoje kurioje gyvename tenka susidurti su neigiamais reiškiniais, smurtu, pykčiu ir gundymų gausybe. Toje aplinkoje turime atrasti save, kaip Kristaus pasekėjus! Kiekvienas turime kai ko atsisakyti, kai ką patobulinti, kai ką pakeisti, kad darna būtų tarp mūsų.
Kokie nuostabus žodžiai, giesmės Nr.239 iš mūsų Giesmių vainiko:
Kaip gražu ir malonu ten, kur tikintys kartu rekas Viešpaties vardan ir pats Jėzus būna ten".

Todėl parodykite visą stropumą, kad savo tikėjimu ugdytumėte dorybę, dorybe- pažinimą, pažinimu-susivaldymą, susivaldimu- ištvermę, ištverme- maldingumą, maldingumu- brolybę, o brolybe - meilę" (2 Petr. 1,5). Apmąstykime!

 Paruošė: Algimantas Baranauskas