Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2014 Vasaris

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2014 vasaris

Sekmadienis 2 d.

Ketvirtadienis 6,13,20,27 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: Mich.6,1-8. Ps.15.
1 Kor. 1,18-31. Mato 5,1-12.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
Pavesk savo rūpesčius Viešpačiui, ir Jis tave palaikys. Psalmė 55,23.

Atverkime Bibliją:
06d. Luko 4,14-30.
13d. Jono 15,18-27.
20d. Ef. 5,1-21.
27d. Apd. 4,23-37.

Pirmadienis 3,10,17,24 d.

Penktadienis 7,14,21,28 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis 4,11,18,25 d.

Šeštadienis 1,8,15,22 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
18:00 Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Laukiame jūsų.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 5,12,19,26 d.

Sekmadienis 9 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę. Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: lz.58, 1-9a. 9b-12.
Ps.112,1-9.10. 1 Kor.2,1-12.13-16. Mato 5,13- 20.

 

Sekmadienis 16 d.

Sekmadienis 23 d.

Sekmadienis kovo 2 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome:
Skaitome:Įst. 30,15-20.
1 Kor.3,1-9. Mato 5,21-37.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Kun.19,1-2. 9-18. Ps.119,33-40. lKor.3,10-11 16-23. Mato 5,38-48.
Aukos misijos darbui.

11:30 Pamaldos

 

Apie talentus

Šventasis Raštas: Mato 25,14-30.

Kiekvienas turime savo charakterį ir savybes. Logiška manyti, kad ir Dievas taip pat turi savo charakterį ir savybes.

Tačiau apie Dievą manome kaip kam patinka. Kai kurie tvirtina, jog Dievas yra tiktai meilė, todėl pragaro iš viso negali būti. Daugumai mūsų malonu skaityti Biblijoje koks Dievas geras, didis galingas, teisingas, tobulas. Mato 25,14-30 skaitome kaip Dievas dalina savo tarnams talentus ir liepia juos naudoti, o po to atlygina.

Daug kas turi talentą, bet dažnai žmogus nėra tikras, koks tas jo talentas ir kaip jj atpažinti. Dievas - unikalus, Jo pavyzdžiai buvo aktualūs seniau, tokie pat ir dabar. Kiekvienas tikintysis yra gavęs iš Dievo bent vieną talentą arba ir daugiau. Pagalvokime, kokį talentą turi kiekvienas tikintysis, kiekvienas mūsų?

Perskaitykime tris Jono evangelijos ištraukas: Jn 1,35-42; Jn 6,5-15 ir Jn 12,20-22. Jos visos apie Andriejų, apaštalo Petro jaunesnįjį brolį. Andriejus turi vieną talentą ir jį išnaudoja. Tokį talentą turime visi tikintieji. Andriejaus talentas - atvesti ką nors pas Jėzų. Nelengva įtikinti vyresnį brolį, kai žinai, jog pats turi jo klausyti, bet Andriejus neabejoja. Jo liudijimas stiprus. Per tą pirmą susitikimą jis praleido su Jėzumi tik dalį dienos, tačiau įsiminė net valandą - buvo apie dešimtą valandą. Andriejus nedvejodamas pakvietė Petrą ir Petras nuėjo pas Jėzų.
Duonos padauginimas. Jėzus klausė mokinių, kur ir kiek reikės gauti duonos, kad pavalgydintų žmones. Ir liepė mokiniams pažiūrėti, kiek duonos yra. Mokiniai nuėjo tikrinti ir skaičiuoti, bet tiktai Andriejus atvedė mažą berniuką su penkiais duonos paplotėliais ir dviem žuvelėm pas Jėzų. Turbūt jį matė ir kiti mokiniai, bet rimtai nepažiūrėjo. Andriejus neabejodamas atvedė vaiką pas Jėzų - jis naudojo savo talentą.

Nepraeikime pro šalį pro vaikus. Mažas berniukas Robertas įtikėjo ir pasakė savo pastoriui, kad nori tapti misionierium. Pastorius tai priėmė labai rimtai ir padėjo berniukui, ir šis tapo misionierium. Tai buvo Robertas Mofatas.

Pagonys graikai panoro pamatyti Jėzų ir kreipėsi į Pilypą, bet Pilypas nuėjo ir pasakė apie tai Andriejui, o tada abu nuėjo pranešti apie tai Jėzui. Andriejus, matyt, buvo paprastas žmogus, žmonės jo nebijojo ir nesivaržė, o jis vedė juos pas Jėzų.

Žmonės dažnai galvoja, kad tas, kas turi daugiau talentų, gaus didesnius apdovanojimus iš Dievo, bet Dievas apdovanojo vienodai ir tą, kuris buvo gavęs penkis talentus, ir tą, kuris gavo du. Svarbu, ne kiekis, o kokybė - ką tu darai su gautu talentu - išnaudoji jį, o gal užkasi? Bijokime užkasti talentą, kurį turime.

/brolio Arvydo pamoklas, 2014 sausio 12 d./

 Paruošė: Algimantas Baranauskas