Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2014 Sausis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2014 sausis

Sulaukėme dar vienų naujųjų metų. Dėkodami mūsų Viešpačiui už praėjusius metus, norime, padėkoti ir jums visiems už jūsų pastangas supratimų ir viltį kurių turėdami neleidome nugalėti, savęs nerimui, vargams ir dejonėms. Ir su nauju dar didesniu tikėjimu žengiame i 2014 metus. Siekdami dar daugiau susitelkti būti jautresniais vienas kitam ir mūsų Viešpaties meilės dvasioj liudyt pasauliui Jo didžius darbus.

 Bažnyčios    tarybos    vardu,
 Jūsų    nuolankus    brolis Romas Revutas.

 

Sekmadienis 5 d.

Ketvirtadienis 2,9,16,23,30 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją:
Izaijo 60,1-6. Ef.3,1-12. Ps. 72,1-7.10-14. Mato 2,1-12.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
Dievo malonė tebūna su jumis.

Atverkime Bibliją:
02d. Mato 2,1-15.
09 d. Mato 7,21-29.
16 d. Luko 12,35-48.
23 d. Jono 14,1-14.
30 d. 2 Kor. 4,1-18.

Pirmadienis 6,13,20,27 d.

Penktadienis 3,10,17,24,31 d.

23d. Seminaras
Laikas bus praneštas vėliau.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis 7,14,21,28 d.

Šeštadienis 4,11,18,25 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
18:00 Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Laukiame jūsų.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 1,8,15,22,29 d.

Sekmadienis128 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę. Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

Skaitome Bibliją: Ps. 8. Mokyt.3,1-13.Apd.21,1-6a.
Mato 25,31-46.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Izaijo 42,1-9. Psalmė 29. Apd.10,34-43. Mato 3,13-17.

1 sekm. po Trijų karalių.

 

Sekmadienis 19 d.

Sekmadienis 26 d.

Sekmadienis vas. 2 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome:
Skaitome: Izaijo 49,1-7. Ps.40,2-12. 1 Kor. 1,1-9. Jono 1,29-42.
2 sekm. po Trijų karalių.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Izaijo 9,1-4. Ps.27,1. 4-9. IKor. 1,10-18. Mato 4,12-23.
3 sekm. po Trijų karalių.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Michėjo 6,1-8. Ps.15.
1 Kor. 1,18-31. Mato 5,1- 12.
4 sekm. po Trijų karalių.

 

Apie atgailą mūsų gyvenime


„Tikra auka Dievui - susigraudinusi dvasia; tu, Dieve, nepaniekinsi širdies, susigraudinusios ir atgailaujančios" (Ps. 51,19).
Atgaila yra neatskiriama žinios apie Gerąją Naujieną dalis. Atgaila būtina mūsų išgelbėjimui. Turime suprasti ką tai reiškia, kodėl turime atgailauti? Dievas atgailą laiko labai svarbiu dalyku. Apd.17,30: „Ir štai Dievas nepaiso anų neišmanymo laikų, bet dabar skelbia žmonėms, jog visiems visur reikia atsiversti".

Atgaila - reikalauja daugiau nei mūsų nuomonės pakeitimo..
Atgaila - reikalauja mūsų nusigręžimo nuo nuodėmės ir savanaudiškumo.
Atgaila - paveikia mūsų sąžinę dorai elgtis gyvenime.
Atgaila - pakeičia mūsų požiūrį j kitus, pažaboja mūsų godumą.

Šventasis Raštas teigia: kad atgaila yra būtina išganymo sąlyga. Luko 13,3: „Anaiptol, sakau jums! Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite".

Bendraujant su žmonėmis, kartais iškyla klausimas apie atgailą (atsivertimą). Kad žmogus turi iš esmės pasikeisti, prisiversti! Daugelio nuomonė - aš ne vagis, niekam blogo nedarau, neturiu dėl ko atgailauti. Mes visi bandome paslėpti savo blogąsias puses: abejingumą, netikėjimą ir norime joms suteikti padorią išvaizdą Prisitaikome prie įprasto gyvenimo būdo, ir spekuliuojame tikėjimų į Dievą. Supratimas apie atgailą ateina tada, kada Dievas pradeda dirbti su žmogumi. Jis beldžia prie tavo širdies durų, kai išgirdęs atidarai. Jis įeina.

Žmogus neturi natūralaus poreikio atgailauti. Kažkas jį turi paskatinti! Atgaila yra Šv. Dvasios  darbas žmogaus širdyje - sukurti žmogui pojūtį keistis. Šia prasme atgaila yra Dievo dovana. Jono 6,44: „Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs Tėvas jo nepatraukia; ir tą aš prikelsiu paskutiniąją dieną".

Kol neatgailaujama, žmogus neturi jokios vilties patirti Dievo atleidimą. Vien atgaila dar niekada nieko neišgelbėjo. Šventame Rašte yra užrašyti du reikalavimai: atgaila ir tikėjimas, o jie tarpusavyje labai susiję. Jei tu tiki, tu atgailausi ir tavo elgesys įrodys tavo pasikeitimą. Jėzus sako: "...Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!" (Mk. 1, 15).

Pirmas reikalavimas norinčiam tapti Kristaus bažnyčios nariu yra išpažinti- aš esu nusidėjėlis, man reikia pagalbos. Jėzus sako: „Aš atėjau šaukti j atgailą, ne teisiųjų, bet nusidėjėlių" (Luko 5,32).

Jis žvelgia į tavo sielos gelmes Jis pažįsta tave. Jis žino kokie pančiai tave laiko surišę. Kreipkis į Jį, leisk Jam sutraukyti visus tave laikančius saitus. Leisk Jam išlaisvinti tave, nuo visko, kas trukdo tau eiti j Dievo amžinąją karalystę.

 Paruošė: Algimantas Baranauskas