Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2013 Gruodis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2013 gruodis

Sekmadienis 1 d.

Ketvirtadienis 5,12,19,26 d.

11:30 Pamaldos
Pirmasis advento sekmadienis.
Skaitome Bibliją:
lz.2,1-5. Ps.122. Rom. 13,11-14. Mato 24,36-44.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
Dievo malonė tebūna su jumis.

Atverkime Bibliją:
05d. Ps.8.
12d. Rom. 15,7-13.
19d. Mato 13,44-52.
26d. lz 52,7-10. Ps.98. Hbr.1,1-4[5-12]. Jon.1,1-14.
26 d. - Antroji Kalėdų diena.

Pirmadienis 2,9,16,23,30 d.

Penktadienis 6,13,20,27 d.

23d. Seminaras
Laikas bus praneštas vėliau.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis 3,10,17,24,31 d.

Šeštadienis 7,14,21,28 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
18:30 Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Laukiame jūsų.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 4,11,18,25 d.

Sekmadienis 8 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę. Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.
25d. 11:30 val.  Kristaus gimimo šventė.
Bendros liet. ir rusų gr. pamaldos.
BENDRUOMENĖS ŠVENTĖ.
Skaitome Bibliją: lz.62,6-12. Ps.97. Tit.3,7.
                         Luko 2,1-7,8-20.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Iz.11,1-10. Ps.72,1-7,18-19.
                            Rom.15,4-13. Mato 3,1-12.
Antrasis advento sekmadienis.

 

Sekmadienis 15 d.

Sekmadieni 22 d.

Sekmadienis 29d.

11:30 Pamaldos
Skaitome:
Iz.35,1-10. Ps.146,5- 10 arba Luk 1l,46b-55. Rom. 1,1-7. Matol, 18-25. Trečiasis ad vento sekmadienis.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Iz.10-16. Ps.80,1-8,18-20.
Rom.1,1-7. Mat.1,18-25.
Auka misijos darbui.
Trečiasis advento sekmadienis.

11:30 Pamaldos
Skaitome: lz.63,7-9. Ps.148. Hbr.2,10-18. Mato 2,13-23.
Pirmasis sekmadienis po Kalėdų.

 

Konfliktas - susidūrimas.
Pats geriausias būdas išspręsti konfliktus arba jų išvengti.


Evangelijos pagal Matą penktame skyriuje Jėzus mums pataria ir perspėja mus:
   „Greitai susitark su savo ieškovu, dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas - teismo vykdytojui ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau: neišeisi iš ten, kol neatsiteisi iki paskutinio skatiko" (Mato 5,25-26).

Biblija mus moko, kaip išvengti konfliktų:
   „Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris; vardu Morta, pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo seserį vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokiu patarnavimu. Ji stabtelėjo ir pasiskundė:, Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų'. Tačiau Viešpats atsakė: „,Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta“ (Luko 10,38-42).

Iš šios situacijos galime pasimokyti penkių dalykų:
1. Nevertinkite kitų žmonių pagal save. Visi esame skirtingi ir esant galimybei pasirenkame tai, kas mums laibiau patinka, ką laikome vertingesnių dalyku. Marija pasirinko klausytis Jėzaus žodžių. Morta, kaip šeimininkė, laikė savo pareiga rūpintis „visokiu patarnavimu" svečiams ir norėjo, kad ir sesuo jai padėtų.

2. Darykite tai, kas reikalinga, o ne viską, ką įmanoma padaryti: „Tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno". Kaip svarbu daryti tuos darbus, kuriuos palaimintų Dievas.

3. Neburnokit ant kitų žmonių, kurie pasirenka kitus dalykus negu jūs, neskųskit jų Dievui ir nekaltinkit jų, nes jie irgi nori tarnauti Dievui, ir nėra jūsų tarnai. Taip darydami jūs burnojate prieš Dievą bei kaltinate Jj.
   Laiške Efeziečiams 4,31 pasakyta: „Tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis“.
   O konfliktuoti su Dievu tikrai neverta. Pranašas Izaijas (45,9) sako: „Vargas tam, kuris bylinėjasi su savo Kūrėju, būdamas šukė tarp žemės šukių!".

4. Vertinkite tarpusavio santykius laibiau, nei savo asmeninį pasisekimą.
   Evangelijoje pagal Matą 18,15 parašyta: „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių". Mato 5,23-24 skaitome: „Jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su broliu, ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną".
   Dievas tarpusavio santykius vertina aukščiau net už teisingumą. Dievas pats ėjo ieškoti nupuolusio Adomo ir pirmas jj užkalbino.

5. Tegul mūsų dvasia būna Dievo Žodžio kalinė, visiškai paklusni tam, ką sako Dievas. Psalmė 119,11: „Branginu širdyje tavo žodį, kad tau nenusidėčiau“.

(Brolio Arvydo pamokslas, 2013 m. rugsėjis)

 Paruošė: Algimantas Baranauskas