Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2013 Rugpūtis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2013 rugpjūtis

Sekmadienis liepos mėn. 28 d.

Ketvirtadienis 01,08,15,22,29 d.

11 :30 Pamaldos

Dievo malonė tebūna su jumis

Atverkime Bibliją: Skaitome.
1 d.  Gal.4,1-11.
8 d.  Fil.2,1-8.
15d. Rom.12,3-13.
22d. Ap. darb. 11, 19-30.
29d. Ps.62.

Pirmadienis 05,12,19,26 d.

Penktadienis 02,09,16,23,30 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676; Esat laukiami.

Antradienis 06,13,20,27 d.

Šeštadienis 03,10,17,24,31 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 07,14,21,28 d.

Sekmadienis 04 d.

19:00 Maldos vakaras pas sės. Ireną Paulionienę. Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome:
Oz.11,1-11.  Ps.107,1-9,49.  Kol.3,l-ll.  Lukol2,13-21.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.

 

Sekmadienis 11 d.

Sekmadienis 18 d.

Sekmadienis 25 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Iz.l,10-20. Ps.50,1-8, Ps 50,22-23. Hbr. 11,1-3,8-16.
Luko 12,32-40.,

11:30 Pamaldos
Skaitome: : lz.5,l-7. Ps 80,1-2,8- 19. Hbr. 11,29 12,2 Luko 12,49-56.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Jer. 1,4-10. Ps71,1-6. Hbr.12,18-29. Luko 13,10-17...
Auka misijos darbui.

Rugpiūčio mėn.7-8d. Moterų stovykla Žemaitkiemyje. Kreiptis pas Rūtą . Kviečiame.


TARNAVIMAS

„Mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti".  Efez.2,10.

Tarnauti Dievui ir žmonėms kiekvieno krikščionio privalumas. Mes sukurti ką nors pridėti prie gyvenimo žemėje, o ne vien imti, mes turime pasitarnauti savo artimui patarti, paguosti, padėti. Mums įgimta rūpintis savimi, o tarnauti kitiems reikia pastangų. Mes turime gyventi pasišvęsdami Kristui savo sugebėjimais, vykdyti Jo valią per gerus darbus. Tie geri darbai yra mūsų tarnavimas. Kaskart, kai kokiu nors būdu patarnaujame kitiems, mes iš tiesų patarnaujame Dievui. Tai suteikia mūsų gyvenimui didelę svarbą bei vertę.

Jėzus už jūsų išgelbėjimą sumokėjo savo gyvybę. Biblija primena: „Iš tiesų esate brangiai nupirkti, tad šlovinkite Dievą savo kūnu." 1 Kor.6,20. Dievui tarnaujame ne skatinami kaltės ar baimės ir net ne iš pareigos, bet iš džiaugsmo ir gilaus dėkingumo už tai ką dėl mūsų padarė. Per išgelbėjimą mums buvo atleista mūsų praeitis, suteikta prasmė dabarčiai ir užtikrinta saugi ateitis. Mūsų tarnavimas su meile kitiems rodo, jog tikrai esame išgelbėti. Išgelbėta širdis trokšta tarnauti. Gyvenimas visavertis tik tada, kai padedame kitiems. Dievas nori, kad išmoktume nesavanaudiškai mylėti kitus ir jiems tarnauti.

Biblijoje rašoma Hebr.6,10: "Dievas nėra neteisingas, Jis nepamirš jūsų darbų, jūsų meilės; kurią parodėte Jo vardui, kai tarnavote ir tebetarnaujate šventiesiems". Kiekvienam krikščioniui Dievas suteikia dvasinių dovanų tarnystei atlikti. Skaitykite Rom.12,4-8. Dvasinių dovanų negalima užsidirbti ar nusipelnyti, todėl jos ir vadinamos dovanomis Jos yra Dievo malonės jums išraiška. Skaitome Ef.4,7: „Kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą“. Mes nepasirenkame sau dovanų, tai sprendžia Dievas. Dvasinės dovanos suteiktos ne jūsų paties naudai, bet kitų labui. Biblija teigia 1 Kor.12,7: „Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui“.  Jei kas savo dovanų nenaudoja, apgaudinėja jus, o jei jūs savo dovanas nenaudojate, apgaudinėjate kitus. Štai kodėl mums liepiama pažinti ir naudoti savo dvasines dovanas. Ar skyrėte laiko savo dvasinėms dovanoms atrasti? Neišpakuota dovana bevertė. Biblija ne kartą liepia: „Tarnauti Viešpačiui visa širdimi" Ef.6,6.

Dievas nori, kad Jam tarnautume užsidegimu o ne iš pareigos. Kaip sužinoti ar tarnaujate Dievui visa širdimi? Pirmas signalas- entuziazmas. Jei darote tai ką mėgstate, niekam nereikia jūsų raginti. Išsiaiškinkite, kur Dievas kreipia jūsų širdį, tai darykite Jo garbei. Biblija moko: „Esama skirtingų malonės dovanų ... esama skirtingų tarnysčių ....esama skirtingų darbų" 1 Kor.12,4-6. Gabumai jums suteikti ne tik tam, kad užsidirbtumėte pragyvenimui; Dievas juos davė jūsų tarnystei. Petras sakė: „Patarnaukite vieni kitiems kaip geri daugeriopos Dievo malonės prievaizdai su kiekvieno gautąja malone" 1 Petr.4,10.

Dievas yra paruošęs jums vietą savo bažnyčioje, kur jūsų gebėjimai gali atsiskleisti ir kažką nuveikti. Nuo jūsų priklauso, ar tą vietą radote? Paulius ragina: „Kol turime laiko, darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams" Gal.6,10. Bendruomenės reikmėms turi būti teikiama pirmenybė. Šių reikmių negalime pamiršti. Žmonės privalo žinoti, kad mumis galima pasitikėti, kitaip jie neis paskui jus. Tame jūsų tarnystės galia. Galima visą gyvenimą lankyti bažnyčią, bet nebūti jos tarnu. Jėzus sako: „Jūs pažinsite juos iš vaisių" Mato 7,16. Vaisingo tarnavimo paslaptis- tikėjimas pagrįstas meilės darbais ir kasdieninis bendravimas su Viešpačiu.

Paruošė: Algimantas Baranauskas