Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2013 Liepa

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2013 liepa

Sekmadienis birželio mėn. 30 d.

Ketvirtadienis 04,11,18,25 d.

11 :30 Pamaldos

Atverkime Bibliją: Skaitome.
4d. Ef.6,10-20.
11d. 1Tes.4,1-12.
18d. Jono 14,1-14.
25d. Rom.5,1-11.

Pirmadienis 01,08,15,22,29 d.

Penktadienis 05,12,19,26 d.

18 val. Jaunimo vakaras pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676; Esat laukiami.

Antradienis 02,09,16,23,30 d.

Šeštadienis 06,13,20,27 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 05,12,19,26 d.

Sekmadienis 07 d.

19:00 Maldos vakaras pas sės. Ireną Paulionienę. Adresas: Smiltelės g. 41-25; Esat laukiami.

11:30 Pamaldos Biblijoje skaitome:
2 Kar.5,1-14. Ps.30. Gal.6,1-16.
Luko 10,1-11,16- 20
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.

 

Sekmadienis 14 d.

Sekmadienis 21 d.

Sekmadienis 28 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Am.7,7-17. Ps.82. Kol.1,1-14. Luko 10,25-37.12,

11:30 Pamaldos
Skaitome: Am.8,l-12.Ps.52. Kol.l,15-28. Luko 10,15-28.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Oz.1,2-10. Ps.85. Kol. 2,6-19. Luko 11,1-13.
Auka misijos darbui.


Dvasinis gyvenimas

Kiekvieno tikinčiojo pareiga augti dvasiškai: tai yra tobulėti. Dievo tikslas - yra mūsų branda ir Kristaus bruožų ugdymas mumyse. Paulius ragina: „Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus" Fil. 2,5.

Krikščioniškas gyvenimas ne vien tikėjimo išpažinimas, tai įsitikinimas- jis apima ir elgesį bei charakterį. Mūsų gyvenimas ir darbai turi atitikti mūsų tikėjimą, o įsitikinimus turi paremti elgesys panašus į Kristaus. Paulius rašo: Kol. 2,6-7 „Taigi, kaip esate priėmę Viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite Jame, būdami jame jsišaknyje, ir ant Jo statydamiesi, tvirtėdami tikėjimu, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo".

Dvasinis augimas nevyksta savaime: privalome norėti augti, apsisispresti augti, stengtis augti ir nesiliauti augus. Biblija sako: Fil. 2,12-13 „Darbuokitės savo išganymui su baime ir drebėdami, nes Dievas iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti".

Dvasinis augimas tai kasdieninė mūsų duona: Dievo žodis, malda, geri darbai ir tarnystė Dievui. Biblijoje rašoma: 2Tim. 3,16-17 „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui".

Dievo žodis gimdo gyvybę, kuria tikėjimą, daro stebuklus, gydo nuoskaudas, ugdo charakterį, nugali pagundas, įkvepia viltį, apvalo mūsų protus ir garantuoja mums amžiną ateitį. Net neįsivaizduojame kokia svarbi malda mūsų dvasiniam gyvenimui. Abipusis ryšys Dievo ir žmogaus, gaivos lašai auginantys mūsų dvasinį brandumą. Povilas rašo: Kol. 4,2 „Būkite atsidėję maldai, budėkite su ja dėkodami".

Dvasingumą lavina tik visavertis dalyvavimas bažnyčios gyvenime. Tarnaudami vieni kitiems, mes išpildome Kristaus paliepimą: Jono 15,17 „Aš jums įsakau vienam kitą mylėti". Dievas nori išmokyti mus svarbiausio dalyko šioje žemėje- mylėti. Būtent mylėdami mes tampame laibiau panašus į Jį. Jono 13,35 „Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus".

Kad augtume dvasiškai, mums nepakanka vien Biblijos- tam reikalingi kiti tikintys žmonės. Mokydamiesi vieni iš kitų ir būdami atsakingi vieni už kitus, mes kur kas greičiau augame ir tvirtėjame. Neįmanoma panašėti į Kristų, atsiskyrus nuo visų. Privalome būti tarp žmonių, su jais bendrauti. Mums reikia būti krikščioniškos bendruomenės dalimi. Nes tikrosios dvasinės brandos esmė yra išmokti mylėti kaip Jėzus. Kristus sako: „Kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau". Jono 13,34.

Danguje amžinai džiaugsimės meile Dievo šeimoje, tačiau iš pradžių reikia gerokai padirbėti čia, žemėje, kad pasiruoštume meilės pilnai amžinybei. Dievas mus lavina suteikdamas,, pareigas šeimoje", o svarbiausia jų yra mylėti vienas kitą.

Paruošė: Algimantas Baranauskas