Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2013 Birželis

Data: . Tema Mūsų biuletenis


Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2013 birželis

Sekmadienis birželio mėn. 2d.

Ketvirtadienis 06,13,20,27d.

11:30 Pamaldos Skaitome Bibliją:
1 Kar. 18,20-39, Ps. 96, Gal. 1,11-12, Luko 7, 1-10 Viešpaties vakarienė

Atverkime Bibliją: 6d. Jono 15,1-17 13d. Ef. 4,1-16 20d. Mato 11,25-30 27d. Ps. 27

Pirmadienis 03,10,17,24d.

Penktadienis 07,14,21,28d.

 

18 val. Jaunimo vakaras pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676; Esat laukiami.

 

Antradienis 04,11,18,25d.

Šeštadienis 08,15,22,29d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 05,12,19,26d.

Sekmadienis 09d.

19:00 Maldos vakaras pas sės. Ireną Paulionienę. Adresas: Smiltelės g. 41-25; Esat laukiami.

11:30 Pamaldos Biblijoje skaitome:
1 Kar. 17,8-24, Ps. 146, Gal. 1,11-24, Luko 7,11- 17.

 

Sekmadienis 16d.

Sekmadienis 23d.

Sekmadienis 30d.

11:30 Pamaldos Skaitome: 1 Kar 21,21, Ps. 5,8, Gal 12,15-21, Luko 7,36/8,3

11:30 Pamaldos Skaitome: 1 Kar. 19,1-15, Ps. 42 ir 43, Gal. 3,23-29, Luko 8,26-39.
Auka misijos darbui.

15:00 Kapinių pamaldos Kisiniuose.

11:30 Pamaldos Skaitome: 2 Kar. 2,1-2, 6-4,
Ps. 77,1-2,11-20, Gal. 5,1,13- 25, Luko 9,51-62.

 
Kraukite lobį danguje


Jėzus parodė, kad mūsų gyvenimą amžinybėje lemia du faktoriai. Pirmasis faktorius yra tavo tikėjimas. Mūsų tikėjimas lemia kur praleisime amžinybę. Jėzus patvirtina: „...Kas tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą“ Jono 6,47.

Lyginant su amžinybe mūsų laikas žemėje tik akimirksnis, tačiau jo pasekmės truks amžinai. Gyvenant žemėje - daug pasirinkimų, tačiau amžinybėje tėra dvi galimybės: dangus arba pragaras. Bus paklausta: kaip pasielgei su mano Sūnumi Jėzumi? Ar priėmei, ar patikėjai Juo. Ar išmokai Jj mylėti ir pasitikėti. Jėzus sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą, kitaip kaip tik per mane." Jono 14,6. Tai tiesa, be tikėjimo-dangaus karalystė užrakinta.

Antrasis klausimas bus: kaip panaudojai tai, ką tau daviau? Kaip panaudojai savo gyvenimą, visas dovanas, talentus, galimybes, energiją, santykius ir išteklius, kuriuos Dievas jums davė? Ką padarei savo artimui? Ar pranešei apie Jėzaus Kristaus auką už mūsų nuodėmes, atpirkimo galimybę tikėjimu tapti Dievo vaikais. „...Jis atlygins kiekvienam pagal jo darbus" Mato 16,27.

Tikėjimas j Jėzų Kristų tau garantuoja amžinybę, o tavo elgesys ir pastangos tikėjimu žemiškame Gyvenime, užtikrins tavo atlygį ir vietą danguje. Vieną dieną Jėzus tars: „Ateikite mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę" Mato 25,34.

Dievo karalystė priklauso nuo tavęs, čia žemėje, ką tu darai Šiandieną. Tu buvai sutvertas ir išgelbėtas tikėjimu, kad darytum gerus darbus-Jam patinkančius. Bet kokia žmogaus veikla, išskyrus nuodėmę, gali džiuginti Dievą. Jis džiaugiasi, kai mato mus naudojant Jo duotus talentus. „Mes esame Jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“ Ef.2,10. Dievas žvelgia į jūsų širdį ir mato, ir laimina jūsų troškimą patikti Jam. Dievas ieško tokių žmonių, kurie būtų pasiryžę gyventi Dievo džiaugsmui. „Viešpats gėrisi tais, kurie pagarbiai Jo bijo, kurie pasitiki Jo ištikimąja meilę" Ps. 147,11.

Visų mūsų tikėjimas tvirtėja, jeigu drauge su mumis tuo keliu eina ir padrąsina kiti tikėjimo bendraminčiai. Biblija įsako būti atsakingiems vieniems už kitus. Vienas kitą padrąsinti, patarnauti ir pagarboje laikyti.

Paruošė: Algimantas Baranauskas