Bedruomenės biuletenis


 
Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2013 gegužis

Sekmadienis balandžio mėn. 28d. Ketvirtadienis 02,09,16,23,30d.
11:30 Pamaldos Atverkime Bibliją:
2d. Ef 3,14-21
9d. Ps90
16d. Apd 2,1-13
23d. 2 Kor 4,1-6
30d. Rom. 8,1-17
Pirmadienis 06,13,20,27d. Penktadienis 03,10,17,24d.
Neužmirškime: nuo 20:00-21:00 maldos laikas už bažnyčią.
Trumpoje maldoje ir apmąstyme
prisidėkime prie visų.
Antradienis 07,14,21,28d. Šeštadienis 04,11,18,25d.
07d. 18:00h. Tarybos posėdis Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.
Trečiadienis 01,08,15,22,29d. Sekmadienis 05d.
19:00 Maldos vakaras pas sės.
Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25
11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome:
Apd 16,9-15, Ps 67, Apd 21,22 ir 22,5,
Jn 14,23- 29 arba Jn 5,1-9.
Viešpaties vakarienė

 

Sekmadienis 12d. Sekmadienis 19d. Sekmadienis 26d.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd 16,16-34, Ps 97,
Apd 22,12-21, Jn 17,20-26
11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd 2,1-21, Ps 104,24-34, 
Rom 8,14-17, Jn 14,8-17, 25-27.
Sekminės
11:30 Pamaldos
Skaitome: Pat 8,1-4, 21-31, Ps 8, Rom 5,1-5, Jn 16,12-15.
Rinkliava misijos darbui.


Maldos poreikis


Malda reiškia artimą ryšį su Dievu. Krikščioniškas gyvenimas - tai abipusė draugystė. Malda - priemonė padėti jai tobulėti. Malda tai pokalbis su Jėzumi Kristumi visada, visur ir apie viską. Krikščionio malda tai gyvenimo alsavimas. Malda tiesiogiai sujungia tave su Dievu, per ją tu gauni patarimą, nuolatinę pagalbą ir išmintį. Per maldą tu sutvirtini draugystę su Dievu.

Jėzus sako: Mork. 11,25
„Eidami melstis atleiskite jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų Tėvas danguje jums atleistų jūsų nusižengimus".

Dievas tavimi rūpinasi ir myli. Jis nori bendrauti su tavimi. Jis nori, kad atvertum savo širdį, išsakytum savo rūpesčius,negandas, taip pat džiaugsmą,viltį ir meilę.

Paulius rašo;Fil.4,6.
„Nieku per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose su malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui".

Malda tai priemonė, kurios pagalba mes gauname, ko mums reikia: kasdieninį prieglobstį ir kasdieninę paguodą, kasdienį džiaugsmą ir gyvenimo pilnatvę, ir neišsemamą laimės šaltinį.

„Be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui" Hbr 11,6. Biblijoje nuolat kartojama,- kad melstis turime tikėjimu, vildamiesi būti išklausyti Mato 21,22. „Visa, ko tikėdami melsite, gausite".

Tikintysis turi melstis tikėdamas ir neabejodamas,Jjet mums kartais išeina priešingai: suabejojame prieš maldą, abejojame melsdamiesi,abejojame ir pasimeldę. Puoselėjame slaptą viltį ,gal šį kartą Dievas išgirs . Dažnai malda virsta reikalavimu, kad Dievas viską padarytų.

Malda tai svarbiausias darbas Dievo karalystėje. Pats Jėzus primena mums Mato 9,37-38 „Pjūtis didelė,o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų j savo pjūtj". (Melskite pjūties Viešpatį; tai parodomas mūsų darbo laukas , melstis už Evangelijos skelbimą.) ( Yra žmonių plušančių misijos laukuose, kuriuos reikia maldoje palaikyti.) Svarbu melstis už bažnyčios augimą,brolius ir seseris, už jos veiklą skelbiant Dievo žodį. Be abejonės malda už pabudimą vaisingiausia tada, kai prašome užtarimo konkretiems žmonėms. Kiekvienam darbui reikia laiko. Malda yra kasdieninis mūsų darbas. Būtina dienos bėgyje rasti laiko maldai. Pasirinktu laiku užsidaryti savo kambarėlyje. Sėkminga malda bus kai sužinosime maldos paslaptį Mato 6,6. „Kai tu panorėsi melstis, eik j savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins".

Pagrindiniai sėkmingos maldos elementai:
1. Nustatytas konkretus laikas, -- kada melsies.
2. Poelgis,--įeik.
3. Tiksli vieta -- savas kambarėlis.
4. Aiškus atsiskyrimas -- ir užrakintos durys.
5. Aiškus tikslas -- melskis savo Tėvui.

Malda betarpiškas ryšys su Dievu. Rask vietą—užsirakink nuo visų trukdžių ir bendrauk maldoje su Dievu. Abejonės, rūpeščiai, nepasitenkinimai, nuoskaudos, pyktis turi likti už durų. Čia lieku aš ir Dievas, tarpininkų nereikia ir neturi būti. Eidamas melstis tu atleidi, apvalai sielą, atsiriboji nuo visų trukdžių ir bendrauji maldoje su Dievu. Malda yra būtina mūsų kasdieniniam gyvenimui, mūsų tobulėjimui.

Paulius rašo: 2 Tim 3,17 „Kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui".


Paruošė: Algimantas Baranauskas