Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2017 Birželis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2017 m.  birželis

Sekmadienis 4 d.

Ketvirtadienis 1,8,15,22,29 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: Apd.2,1-21 arba Skaičių 11,24-30. Ps.104,24-34,35b. 1Kor. 12,3b- 13 arba Apd.2,1-21. Jono 20,19-23 arba Jono 7,37-39.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ. SEKMINĖS.
"Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys." Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
01 d. Luko 8,16-18.
08 d. Jono 16,8-15.
15 d Apd. 2,1-13.
22 d. Rom. 5,1-11.
29 d. 2Kor. 5,1-10.

Pirmadienis 5,12,19,26 d.

Penktadienis 2,9,16,23,30 d.

 

Antradienis 6,13,20,27 d.

Šeštadienis 3,10,17,24 d.

Kiekvieną antradienį Maldos valandėlė (laikas ne svarbu). Kur bebūtume, namuose, darbe ar kelionėje skirkime kelias minutes maldai, už mūsų bažnyčios brolius, seseris ir ligonis prašančius užtarimo.
18:00 val. Bažnyčios bibliotekoje Šv.Rašto studijos.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
"Kur du trys ir aš tarpe jų." Mato 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 7,14,21,28 d.

Sekmadienis 11 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Pradžios 1,1-2,4a.  Ps.8.
2Kor. 13,11-13. Mato 28,16-20.

 

Sekmadienis 18 d.

Sekmadienis 25 d.

Sekmadienis 2/07 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Pradžios 18,1-15,(21,1-7) Ps.116,1-2,12-19. Rom.5,1-8.
Mato 9,35-10,8. Ir (9-23)

11:30 Pamaldos
Skaitome: Pradžios 21,8-21. Ps. 86,1-10,16- 17. Rom. 6,1b-11.
Mato 10,24- 39.
Aukos misijos reikmėms.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Pradžios 22,1-14. Ps.13.
Rom. 6,12-23. Mato 10,40-42.

 

Išgirstos mintys: Padėk kiekvienam, kuriam gali. Nepraleisk nė mažiausios progos padaryti gerą darbą. Ne pajusi, kiek daug atsiras norinčių atsilyginti tuo pačiu - padėti Tau. 

 

Kristaus pažadas mums


Jėzus Kristus nepalieka žmogaus beviltiškoje padėtyje. Prieš išeidamas iš šio pasaulio jis pažadėjo atsiųsti Globėją kuris mokins, patars ir ves į Kristaus pažadėtą karalystę.
„Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų; aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius,--Tiesos Dvasią...“ Jono 14,15-16.

Kristaus pažadas išsipildė Sekminių dienoje. Iškart pasikeitė apaštalų elgesys. Jie įgavo dieviškos drąsos, pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kiekvienas girdėjo savo gimtąja kalba šlovinant Dievą. Tai stebino žmones. Skaitykite Apd. 2,1-13.
   Šventoji Dvasia veikia ir mūsų dienomis. Visi, kurie patikėjo Kristumi, tapo jo mokiniais Šventoji Dvasia mus stiprina, moko, ugdo sekti Kristumi, juo pasitikėti.
O Globėjas-Šventoji Dvasia, kurį mano vardu Tėvas atsius,--jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs" Jono 14,26.

Ji siekia, kad kiekvienas krikščionis savo gyvenime imtų pavyzdžiu Jėzaus Kristaus būdą; -meilę, taikingumą, kantrybę, švelnumą, gerumą, ištikimybę, nuolankumą, susivaldymą, džiaugsmą, kad sektume Jėzumi Kristumi, kuris pažadėjo mūsų nepalikti be globėjo.
   Dvasinis žmogus auga ir tvirtėja gaudamas pilnavertį dvasinį maistą. Kaip svarbu pastoviai gilintis į Švento Rašto tiesas, kaip Paulius rašo savo laiškuose; kad Šventoji Dvasia ves ir mokys jus.
„Su tikėjimu ir meile Kristuje Jėzuje laikyk sau taisykle sveikus pamokymus, kuriuos esi iš manęs girdėjęs. Sergėk brangųjį patikėtąjį turtą, padedamas Šventosios Dvasios, kuri gyvena mumyse.“ 2 Tim. 1,13-14.

Iš šios eilutės matome, kad tik tvirtas tikėjimas ir meilė Kristui padaro mus atvirus Šventosios Dvasios gyvenimui mumyse. Šventoji Dvasia mums suteikia galios tai įvykdyti, kad savo silpnume taptume priimtini Dievui.
   Kasdienis mūsų gyvenimas tampa prasmingas, kai lydi mus paklusnumas Dievo Dvasiai. Kai mūsų širdys yra atviros tikėjimu Kristui, JI liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai:
„Jame ir jūs, išgirdę tiesos žodį -savo išgelbėjimo Evangeliją - ir įtikėję juo, esate paženklinti pažadėtąja Šventąja Dvasia, kuri yra mūsų paveldėjimo laidas, kol bus atpirkta jo nuosavybė jo didybės šlovei.Ef. 1,13-14.

Dėkokime Dievui, kad jis surado mus pašaukė. Džiaukimės, kad Šv. Dvasia paliudijo mums, kad mūsų nuodėmės atleistos, kad esame atpirkti; Jėzaus Kristaus kraujo kaina. Jei išlaikysime gyvenimo kovą - būsime amžinai su Juo.

„Padvelk Šventa Dvasia, suteik naujų jėgų, Tu meilės versme, atsiverk, papildyk mus džiaugsmu. .Palieski mus liepsna, kas bloga sunaikink. Dangaus rasa, Tu nusileisk ir dvasią atgaivink. Sparnais ramybės denk ir klysti mums neleisk. Tu Užtarėja maloni, mūs niekad neapleisk." Amen.

 
 Paruošė: Algimantas Baranauskas

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');