Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2016 Rugsėjis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2016 m.  rugsėjis

Sekmadienis 4 d.

Ketvirtadienis 1,8,15,22,29 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: Jeremijo 18,1-11 13-18. Ps.139,1-6. Fiiemonui 1,1-21. Luko 14,25-33.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
"Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys." Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
01d.  Mork.8,34-38.
08 d. Rom. 10,1-13.
15 d. Ps. 63.
22 d. Luko 6, 46-49,
29 d. Jono 15, 1-17.

Pirmadienis 5,12,19,26 d.

Penktadienis 2,9,16,23,30 d.

Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos.
Laukiame jūsų 18 val.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis 6,13,20,27 d.

Šeštadienis 3,10,17,24 d.

Kiekvieną antradienį nuo 19 val. Iki 21 val. Maldos valandėlė. Kur bebūtume, namuose, darbe ar kelionėje skirkime kelias minutes maldai, už mūsų bažnyčios brolius, seseris ir ligonis prašančius užtarimo.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 7,14,21,28 d.

Sekmadienis 11 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Jeremijo 4,11-12, 22-28. Ps. 14. 1 Timot. 1, 12-17. Luko 15,1-10.

 

Sekmadienis 181 d.

Sekmadienis 25 d.

Sekmadienis 2/10 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Jeremijo 8,18, 9,1. Ps.79,1-9. 1 Tim.2,1-7. Luko 16,1-13.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Jeremijo 32,1-3a ,1,6-15. Ps.91,1-6. 1 Tim.6,6- 19.
Luko 16,19-31.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Raudų 1,1-6.
Raudų 3,19-26, arba Ps.137.
2 Tim. 1,1-14. Luko 17,5-10.

  
Bažnyčia—tai ne pastatas—tai žmonės, kurie išpažįsta ir myli Jėzų Kristų, beipriklauso Jo šeimai.
Sveikiname mokinius studentus ir mokytojus.

Mūsų bendruomenės jubiliejus

Artėja mūsų bendruomenės jubiliejinės metinės. 1841 m. spalio mėn. 2-3 d. įkurta Klaipėdos baptistų bendruomenė.

Bendruomenės atsiradimas susijęs su vieno paprasto žmogaus gyvenimu. Tas žmogus Eduardas Grimas. Jis gimė Klaipėdoje. Čia baigė mokyklą, išmoko dailidės amato, dirbo lentpjūvėje. 1830 m., uždarbiaudamas, iškeliavo j kitus kraštus, pasiekė Šveicariją. Ten susipažino su pamokslininku Frelichu. E.Ggrimas stropiai lankėsi pamaldose pas Frėlichą. Jis atsigręžė į Dievą ir Jame surado širdies ramybę bei nuodėmių atleidimą. Laisvu nuo darbo laiku Ciuriche ir jo apylinkėse jis skelbė išganymą per Kristų.

Po trejų metų Grimas apsilankė savo gimtajame mieste. Sugrįžti į Ciurichą sutrukdė politinė padėtis Šveicarijoje. Tada Grimas susirado darbą vienoje iš daugelio lentpjūvių Klaipėdos priemiesčio. Buvę draugai ir pažįstami pastebėjo jo elgesio permainą, bet negalėjo suprasti priežasties. Pats Grimas tylėjo, niekam nepasakojo savo išgyvenimus. Pagaliau l839 m. Sekminių šventėje jį išjudino klausimas „Adomai, kur tu?" Nuo tada jis nebegalėjo tylėti. Iš naujo suliepsnojusi širdis turėjo dalytis su kitais patirtos Dievo malonės džiaugsmu.

Grimas pradėjo kviesti pažįstamus į savo butą ir jiems kalbėti apie išganymą. Čia pasireiškė Dievo Dvasios veikimas; po trumpo laiko vienuolika asmenų galėjo paliudyti savo atsigręžimą j Dievą. Grimas juos pakrikštijo jam žinomu būdu - apipilant vandeniu.

Netrukus jis ir jo draugai buvo iškviesti j miesto tarybą, kur buvo susirinkę ir bažnyčių kunigai. Buvo įsakyta nutraukti tokią veiklą. Nė vienas nesusvyravo. Grimas buvo atleistas iš darbo ir išvarytas iš buto. Pamaldų lankytojų skaičius augo. Tarp lankytojų buvo vienas anglas, buvęs laivo kapitonas Jozefas Heigas. Jis atkreipė Grimo dėmesį į tai, kad krikštas apipilant vandeniu neturi pagrindo Biblijoje ir papasakojo apie tikinčiuosius Anglijoje, kurios vadina baptistais.

Grimas nustebo, bet kaip rimtas tiesos mylėtojas, ieškojo atsakymo ne žmonėse, bet Šventajame Rašte. Su malda jis peržiūrėjo krikšto klausimą Biblijos šviesoje ir suprato, teisingausia krikšto forma - panardinimas vandenyje. Apie šią tiesą jis papasakojo savo tikėjimo draugams. Bet kas mus gali pakrikštyti? Čia vėl padėjo Heigas, nurodęs į baptistų judėjimą Vokietijoje, Hamburge, kur dirbo įžymus Evangelijos skelbėjas Johanas Gerhardas Onkenas. Grimas parašė laišką į Hamburgą ir J.G Onkenas atsiliepė į Klaipėdos tikinčiųjų prašymą,

1841 m. spalio mėn. 2 d. rytą Klaipėdos tikintieji sutiko lauktą svečią – J.G. Onkeną. Tos pačios dienos vėlų vakarą Onkenas pakrikštijo Danės upėje l6 seserų, o spalio 3 dienos vakare Kuršių mariose - 9 brolius. Šį vėlų 1841 m. spalio 13 dienos vakarą buvo įkurta Klaipėdos baptistų bendruomenė su 25 nariais, o E. Grimas buvo išrinktas ir ordinuotas šios bendruomenės vadovu.

Mažasis Kristaus sekėjų būrelis jau pradžioje turėjo eiti per išbandymų ugnį. Grimas buvo uždarytas į kalėjimą. Bet ir čia jis netylėjo kalbėjo apie išganymo kelią kaliniams. Atlikęs bausmę, vėl tęsė savo darbą laisvėje. Miesto valdžia ir bažnyčių kunigai sukurstė gyventojus, o šie įvairiausiais būdais trukdė Grimui ir kitiems tikintiesiems. Grimas buvo priverstas išvykti.

Tačiau bendruomenė augo, reikėjo erdvesnių patalpų pamaldoms. Po kai kurių sunkumų 1851 m. buvo pastatyti erdvūs maldos namai. (dab. Vytauto g.). Tuomet bendruomenėje buvo 234 nariai.

Ištraukos iš A. Latužio knygos "PO JO SPARNAIS". Tęsinys sekančiame numeryje...

 
Paruošė: Algimantas Baranauskas

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');